HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
Chet Atkins
Chet Atkins
چت آتکینز
بدون Chet Atkins امکان نداشت که موسیقی Country در دهه های 50 و 60 بتواند با سایر سبکهای موسیقی رقابت کند و به بالای جداول موسیقی برسد. او نوازنده توانای گیتار بود و بیش از اجرای کنسرت های زنده در استودیو کار میکرد، با هنرمندانی چون الویس پریسلی، ادی آرنولد، مایک نافلر و... کار کرد. در اواخر عمر او از مدیران عالیرتبه کمپانی RCA شد ، متولد سال 1924 بود و در سال 2001 بر اثر سرطان در گذشت. به اجرای سلوی take five از این هنرمند گوش کنید و در نظر بگیرید اجرای این قطعه با گیتار چقدر دشوار می باشد : audio file Take Five

August 28, 2004