HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
میکرو تنالیته ، قسمت دوم
در یك نگاه می توان 3 جنبه برای میكروتونالیته درنظر گرفت :

1- كاربرد میكروتن به عنوان فواصل كوچكتر از نیم پرده و پرده كه هویت مستقل دارند. در دیدگاه نوین تمام فواصل میكروتنال، هویتی مستقل داشته و به عنوان فاصله فرعی و جمع شدنی یا كم شدنی با فواصل اصلی پرده ونیم پرده محسوب نمی شوند. همچنانكه فاصله پنجم درست با نسبت 2/3 فاصله ای با هویت است به همین ترتیب فاصله میكروتن 150 سنت با نسبت 453/494 نیز هویتی مستقل دارد.

2- در میكروتنالیته فواصل و كوكهای نامعمول و خارج از اعتدال به كار گرفته می شود.

3- در میكروتونالیته محدودیتی در استفاده از سیستمها و فواصل موجود در تمام فرهنگهای موسیقایی وجود ندارد. به همین خاطر میتوان علاوه بر فواصل موجود در فرهنگهای موسیقایی، به كشف فواصل جدید نیز از طریق تئوری پردازی اقدام نمود.

در اوایل جریان میكروتونالیسم، استفاده از "گام تمام ربع پرده " با نام "گام 24 قسمتی مساوی" توسط بعضی از آهنگسازان مرسوم گشت. كسانی مانند Charles Ives با "3 قطعه ربع پرده برای پیانو" ، Ivan Wyschnegradsky آهنگساز مكزیكی Julian Carillo از این دسته اند. بتدریج آهنگسازان به سوی گام ها و مقام های جدیدتر جلب شدند. چرا كه به زعم آنان موسیقی ، آزاد خلق شده و به سمت آزادی و هارمونی ابدی پیش میرود.

در روسیه و در اوایل قرن 20 ، Alexander Scriabin علیرغم عدم استفاده عملی از فواصل میكروتنال، همواره در آرزوی استفاده از آنها بوده است. از دیگر محققان روسی میتوان Arseny Avracimov را نام برد كه به گسترش فواصل از طریق كاربرد هارمونیكهای اصوات اعتقاد داشته و ابداع گام 48 تایی مساوی تحت عنوان "سیستم جهانی اصوات" از ابتكارات اوست.

در سال 1958 ، دانشمند روسی Evgeny Murzin با ابداع دستگاهی توانست فواصل گام 72 قسمتی مساوی را به وجود آورده و با كاربرد هارمونیكهای مختلف، صداسازی نماید. در سال 1946 و در عصر استالین، تئوری پردازی به نام Alexei Ogolvetes گام 17 و 22 قسمتی مساوی را معرفی می نماید.

نسل جدید آهنگسازان بعد از جنگ اروپا مانند Karlheinz Stockhausen اقدام به كاربرد گامهای غیراكتاوی مانند گام "5اكتاوی 25 قسمتی" (نسبت پنج یكم به 25 قسمت مساوی تبدیل شده است تا در هر اكتاو 767/10 صدا داشته باشیم) نمود. همچنانكه در بالا نیز دیدیم، ماهیت فواصل موسیقایی در ارتباط با نحوه تقسیم بندی اكتاو است. یك گام را میتوان به N قسمت مساوی یا غیرمساوی تقسیم كرد. در گام "5 تایی مساوی5-EDO " 5 فاصله مساوی240 سنتی مشاهده می شود كه از دید موسیقی غربی برای شنونده نامعمول است. حتی گام میتواند اكتاوی نباشد یعنی اگر گام ها از 5 فاصله 250 سنتی تشكیل شود این گام در 1250 سنت بسته می شود. (ادامه دارد ...)

مطلب مربوطه :
میکرو تنالیته

از شاهین مهاجری

October 11, 2004

نظرات شما
- my dear freind the domain of microtonality is pitch , interval and scales 0f ALL KIND of music of the world ,even barok era and even tunings of organ in the time of bach .if you want to compose a piece in scales of indian music with the same intervals , you must study it microtonally.all kind of musics has their rules which mustn't be compared with classical theories of western music. and as you told "by the way, what for example Shoenberg does could be called music, but is it really music? you can find such a difference betwee painting, and graphic, both are art, but two different things, it has commercial usage...or whtever... same applies to music...what shoenberh does might be art, but not musical art, sth different" it is not very nessesary to tell you that music is not only that of hayden and... if shoenberg is not an art-musician , so what about our masters of persian music(persian music is a microtonal music , like music of turkey,arab culture,china,folk music of greece ,....) shoenberg had constructed an era in history of music , atonality , so i mustn't remind you that this era is a most important part of western music(please have a look at historical books of music) atonality is different from microtonality. and at last , i think you must revise in your definitions of art and music , .don't miss time to hear musics of all the world , beauties of THE creativity of human being , western culture is constructed on eastern culture so not to try delete all these beauties because of not temperded in 12-ET (FOR EXAMPLE).
SHAAHIN , October 14, 2004
- by the way, what for example Shoenberg does could be called music, but is it really music? you can find such a difference betwee painting, and graphic, both are art, but two different things, it has commercial usage...or whtever... same applies to music...what shoenberh does might be art, but not musical art, sth different...
Babak , October 14, 2004
- well, maybe youre right, maybe there would be sth else we have never experienced...
babak , October 14, 2004
- dear babak hi in recent century , it is an important rule that all of us must update our knowledge of "science of music" and"science of intervals" "physical basis of sound ,harmony ,new theories of scales and intervals , consonance and dissonance ",and """""new theories of fooling others""""". my dear babak, what is the science of music?only western harmony and theory? if so, what is the differences between harmony , sounding in musics composed in just intonation scales and werckmeister tempered scale?do we know what is lucytuning scales?why we try to have pure triads?do we know what is the basis of beating in chords?do we know who is scriabin who wished to use quartertones? . . . . so please try not to fool each other,let me and other know more about new scientific theories of music.science is every experimental things that """" are """" and must be seen explored.science is not waiting for us to be eaten and digested.it grows up rapidly , more faster than being """" divided """" by our brain. ************************** by the way,what did you mean by"you should analyze the music you are playing from 100s angles if you want to use these scales..."
shaahin , October 13, 2004
- Its crazy, i mean it ruins all the harmony knowledge up...how can you use these scales when they are not responding to the physical and mathematical rules,,, it should be very hard to use such scales scientifically,,, you should analyze the music you are playing from 100s angles if you want to use these scales...AND ALSO IF WANT TO MAKE CORRECT AND SCIENTIFICAL MUSIC. cause i think the brain accepts the intervals which are exactly at the right frequencies...and match them with harmony ... certain formulas,,,so its not like a joke or a fantasy thing making or using these scales... well i dont think its good and corresponds the harmony knowledge...completely junk. here is a little example...for example... "15" is devidable to "5". just five, exactly five, not even 5.0001, neither 4.9999. no way. if you dont have only "5", there is simply no way, you cant fool yourself, it would not be scientifical...same applies to music. cuz it is supposed to be scientifical. so we dont need no innovation... well i dont think its a great and helpful thing. it might be in just one little case,..
Babak , October 13, 2004
- باید بیشتر با ذکر مثال توضیح داده بشه تا بچه ها متوجه بشند. هر جند ظاهرا" این یک بحث تئوری هست تا عملی، در هر صورت ممنون.
سعید , October 12, 2004
- خوب بود
ندا , October 11, 2004