گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

هادی سپهری

متولد ۱۳۵۶ تهران

فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشگاه هنرهای زیبا

اتنوموزیکولوگ و نوازنده تار، سه تار، دیوان، دف و تنبک

sepehrimusic@gmail.com

هادی سپهری

متولد ۱۳۵۶ تهران
فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشگاه هنرهای زیبا اتنوموزیکولوگ و نوازنده تار، سه تار، دیوان، دف و تنبک
sepehrimusic@gmail.com

۱ نظر

بیشتر بحث شده است