گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سامان ضرابی

متولد ۱۳۵۳ تهران
نوازنده و مدرس سنتور
لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز
saman_zarrabi@yahoo.com
سامان ضرابی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است