- گفتگوی هارمونیک Harmony Talk - http://www.harmonytalk.com -

دو مضراب چپ (قسمت نهم)

بررسی ویژگی ها و امکانات دومضراب چپ در حین اجرا
یکی از ویژگی های خیلی مهم در اجرای دو مضراب چپ آزاد بودن هر دودست پس از اجرای این تکنیک است، به طوری که در صورت اجرای درست می توانیم هم از دست راست استفاده کنیم و هم از دست چپ و نکتۀ جالب تر اینجاست که حتی قادر خواهیم بود، پس از دومضراب چپ سریعاً جفت مضراب و دوبل نُت هم استفاده کنیم.

در صورتی که در حین اجرای سرمضراب چنین قابلیتی را برای اجرا نداشته و معمولاً پس از اجرای دو نت زینت سرمضراب، دست راست آمادگی بیشتری برای ضربه بعدی خواهد داشت.

به چند مثال در این مورد توجه کنید:

۱- نمونه ای از audio file اجرای دوبیتی [1] در دشتی از پرویز مشکاتیان
۲- نمونه ای از آواز شور در نوار audio file ماهی برای سال نو [2] از اردوان کامکار
۳- بداهه نوازی بر اساس audio file گوشۀ گرایلی نو [3] علیرضا جواهری
۴- بداهه نوازی بر اساس ملودی های audio file محلی خراسانی [4] از علیرضا جواهری
۵- اجرای قسمتی از audio file رقص باد [5] اثر اردوان کامکار

در این راستا مثال دیگری از ردیف سنتورنوازی ابوالحسن صبا می آوریم که در آنجا هم قادر خواهیم بود، از امکانات دومضراب چپ استفاده کنیم.

برای همین به قسمتی از نت و اجرای قطعۀ پیش زنگوله در ردیف شمارۀ ۱ در دستگاه سه گاه توجه کنید. برای مقایسۀ بیشتر، این قطعه به هردو صورت یعنی به طور ساده و با دو مضراب چپ اجرا شده است.

audio file اجرای سادۀ پیش زنگوله (سه گاه) [6]
audio file اجرای پیش زنگوله با دومضراب چپ (سه گاه) [7]

در ادامۀ همین مثال ها به قطعه ای از ساخته های «محمد رضا لطفی» توجه کنید و ببینید که دومضراب چپ چقدر می تواند در تکامل این اجرا مفید و موثر باشد.
audio file چهارمضراب سه گاه [8] ساختۀ محمد رضا لطفی (تنظیم برای سنتور علی رضا جواهری)

بررسی دومضراب چپ در آثار اردوان کامکار
همان طور که در مثال های قبلی دیدیم این نوع مضراب در آثار اردوان کامکار هم استفاده فراوانی دارد.

یکی از این قطعات چهارمضراب شور می در آلبوم «ماهی برای سال نو» است که در قسمت های قبلی به آن اشاره شد. برای مرور بیشتر یک بار دیگر به دو اجرای ساده و همراه با دو مضراب چپ این قطعه توجه کنید. اجرای ساده audio file چهارمضراب شور می [9] اردوان کامکار اجرای audio file چهارمضراب شور می [10] اردوان کامکار با دومضراب چپ حالا به قسمتی از نت و اجرای قطعه اضطراب اثر اردوان کامکار توجه کنید:

در مقاله بعدی به دومضراب چپ در آثار پرویز مشکاتیان میپردازیم.