گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

روشی برای کمک به هنرجویان در انتخاب کوک درست (II)

الف- مطمئن شوید دست چپ روی انگشت دوم و سوم متعادل شود و انگشتان، بالای نت هایشان شناور باشند و به راحتی روی آن‌ها فرود آیند.

۴- پوزیشن دست چپ را اصلاح کنید. الف- مطمئن شوید دست چپ روی انگشت دوم و سوم متعادل شود و انگشتان، بالای نت هایشان شناور باشند و به راحتی روی آن‌ها فرود آیند. ب- در تعویض سیم آرنج چپ باید برای رسیدن انگشتان به سیم مناسب حرکت کند. پ- اجازه ندهید دستتان برای تغییر محل هر انگشت تکان بخورد. ت- انگشتان اول دوم و سوم را از گوشه ی سمت چپشان فرود آورید مخصوصاً در انگشت گذاری سوم بالا (اولین دو دیز در سیم سل). ث- سیم ها را ناگهان به سمت راست نکشید چون باعث زیادشدن کوک می شود. ج- برای دست یابی به چهارچوب درست چهار اکتاو با سازی که بیش ‌از حد بزرگ است یا دسته پهنی دارد ننوازید. ۵-الگوی انگشت گذاری را بدانید الف- مشخص کنید الگوی پاساژ کدام است: ۱۲۳۴، ۴ ۳ ۱۲، ۴۳ ۲ ۱، ۴ ۳ ۲ ۱، ۳۴ ۱۲، ۲۳۴ ۱، ۴ ۱۲۳، ۴ ۲۳ ۱، ۲۳۴x1، ۳۴x12، ۴x123، ۴×۳ ۱۲.(x=1 پرده ونیم) ب- انگشتان را به شکل چهارگوش یا کشیده بر روی سیم قرار دهید ( ۳۰۰ تمرین پایه برای ویولن صفحه ۱۲۹، سایمون فیشر). پ- فقط الگوهای انگشت گذاری را تمرین کنید، تغییر پوزیسیون و تغییر سیم را به دلیل تغییر کوک انجام ندهید. زمانی که الگوهای انگشت گذاری راحت و کوک شد،می توانید تغییر پوزیسیون و تعویض سیم را اضافه کنید. ت- تمام الگوهای انگشت گذاری را در پوزیسیون های ۱ تا ۸ انجام دهید. ۶- آرنج و دست برای پوزیسیون های بالا الف- در پوزیسیون های بالا با معلق نگه‌داشتن ساعد دست چپ، دست را بالا بیاورید و شست را در سمت راست دسته نگه‌دارید. این وضعیت مخصوصاً برای انگشت چهارم مناسب است. ب- در پوزیسیون های بالا شست باید از دسته دور شود و روی کلاف ویولن قرار بگیرد. پ- روی سیم بالا باید انگشتان به‌جای بالای سیم سمت چپ سیم را لمس کنند. ۷- بهترین انگشت گذاری را انتخاب کنید الف- برای پاساژهای سخت، انگشت گذاری‌های راحت انتخاب کنید. اگر انگشت گذاری‌ها راحت نباشند، پاساژ کوک و زیبا نخواهد بود. ب- کشیدگی ها را به حداقل برسانید.اما زمانی که کشیدگی لازم است اجازه ندهید با کشیدن انگشت، دست از پوزیسیون خارج شود. پ- اگر نیازمند ایده هستید اجراهای یوتیوب را مشاهده کنید. ۸- از انگشت قبلی برای کوک انگشت جدید کمک بگیرید. الف-انگشت قبلی را روی سیم نگه‌دارید و برای سنجش فاصله انگشت جدید از آن استفاده کنید. ب- در پاساژهای بریولاژ که انگشتان از روی ملودی عبور می کنند، زمانی که آرشه روی نت واخوان کشیده می شود، انگشت قبلی را بلند نکنید. پ- از انگشتان وسط برای اندازه گیری فضای بین دو انگشت اصلی استفاده کنید مثلاً وقتی از انگشت اول به چهارم می روید. ت- اگر قصد دارید به انگشت قبلی برگردید، آن را پایین نگه‌دارید (برندارید).

زهرا نصیری

۱ نظر

بیشتر بحث شده است