گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ویژگیهای ارتعاشی چوب و کوک کردن صفحات ویولن (۹)

با توجه به تئوری و نتایج اندازه گیری های خطوط نودال می توان برخی از پیش بینی های کلی را بیان کرد. در رزونانس اول، صفحه به دور نقاط خطوط نودال صلیب شکل ایجاد شده در صفحه، حرکت گردشی دارد. بنابراین کم کردن ضخامت صفحه در اطراف این خطوط نودال می تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.

در رزونانس دوم، خطوط نودال در صفحه رو و زیر به صورت خطهای منحنی طولی و عرضی است که مرکز انحناء آنها در وسط خطوط است و این امر باعث شده قسمت مرکزی خطوط نودال باریک تر از بقیه محدوده آنها شود و در عین حال تأثیری بیشتری هم در این رزونانس خواهد داشت.

در رزونانس پنجم، صفحه رو و زیر هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی خمش پیدا می کنند که یک حالت پیچشی به وجود می آید.

نازک کردن لبه ها و وسط صفحه بیشترین تأثیر را در این رزونانس به وجود می آورند.

تصویر ۱.۱۸. خطوط نودال موجود در رزونانس های دوم و پنجم a) بدون دریچه های صوتی ff این خطوط نودال با خطوط خط چین و نقطه و با دریچه های صوتی ff با خطوط خط چین و با باس بار با خطوط کامل مشخص شده اند. b) با وجود کلاف رزونانس دوم به صورت خطوط خط چین و رزونانس پنجم به شکل خطوط کامل و بعلاوه + می باشد.

جدول ۴-۱ : تغییرات فرکانس و محدوده فرکانس های موجود در پنج صفحه روی ویلن (Hansen)

دریچه های صوتی ff و باس بار:

دو عامل مهمی که باعث تغییر در فرکانسهای صفحه رو می شود وجود دریچه های صوتی ff و باس بار می باشد. Birgit و Carlo Hansen بر روی ۵ صفحه رو و زیر بهمراه یک الگوی هندسی مشابه با دارا بودن دریچه های صوتی ff و باس بار آزمایشاتی انجام دادند که بر طبق این آزمایشات تغییرات خطوط نودال و فرکانس های رزونانس اندازه گیری شده که می توانید آنها را در تصویر ۱۸-۱ و جدول ۴-۱ ملاحظه کنید.

آزمایشات نشان می دهد که هر سه فرکانس در صفحه رو با توجه به وجود دریچه های صوتیff پائین می آیند که البته تأثیر آن در فرکانس دوم و پنجم بیشتر بوده است. تأثیر باس بار در مقاومت فرکانس دوم کم است در صورتی که باس بار باعث می شود مقاومت در رزونانس های اول و پنجم به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

به طور کلی، در هنگام کوک صفحات ویژگیهای ارتعاشی چون فرکانس های مرتعش شده و حالتهای ارتعاش (خطوط نودال و آنتی نودها) تنظیم می شوند که با توجه به این جزئیات می توانیم bandwidth ها را نیز تنظیم کنیم که در نهایت این اطلاعات این امکان را برای سازنده فراهم می کند که بتواند ویژگیهای کلی چوب، ارتفاع قوس صفحات و توزیع ضخامت را در سازهای خود انتخاب کند.

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

دیدگاه ها ۴

  • با درود وتشکر از زحمات شما می خواستم بدانم این نوع فرکانسها با توجه به جنس و نوع چوب صفحه انتخاب شوند یا خود فرکانس و شکل ایجاد شده تراش صفحه را با توجه به جنس آن تعیین می کند .اطلاعات ارئه شده توسط شما بسیار راهگشا وجالب توجه وقابل تحسین است.

  • با درود وتشکر از زحمات شما جناب استاد .آیا نوع چوب برای به دست آمدن این شکل ها تاثیر زیادی دارد یا اگر جنس چوب ما کمی سست باشد با تراش زخیم تر می توان به این شکل ها دست یافت .جنس پر تراکم =تراش بیشتر =برای به دست آمدن شکل ارتعاشی .یا جنس کم تراکم =تراش کمتر =برای به دست آمدن شکل ارتعاشی یا نوع تراش را شکل ها تعین می کنند وعیب جنس چوب بر طرف می شود با تشکر

بیشتر بحث شده است