گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

منیره خلوتی

متولد ۱۳۶۰ مترجم دکترای زبان و ادبیات فرانسه monirkhalvati@yahoo.com

متولد ۱۳۶۰
مترجم

دکترای زبان و ادبیات فرانسه

monirkhalvati@yahoo.com

منیره خلوتی

متولد ۱۳۶۰
مترجم

دکترای زبان و ادبیات فرانسه

۱ نظر

بیشتر بحث شده است