گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سعید مجیدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
سعید مجیدی
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۳، خواننده و منتقد موسیقی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است