گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

محبوبه خلوتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
محبوبه خلوتی
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۶۵ استهبان مترجم، دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است