گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

رضا ضیائی

عکس کاور خود را تغییر دهید
رضا ضیایی
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۴ سازنده خانواده ویولن Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

بیشتر بحث شده است