گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

فاصله مضراب با سیم در سنتور

در ادامه مقاله قبلی و در خصوص مضراب زدن با ساز سنتور، همانطور که در مورد اجرای ریز صحبت شد، می توان همان خصوصیات را به اجرای پاساژها و همچنین آرپژ ها مرتبط نمود. اجرای صحیح و درست این تکنیک ها نیز با پایین نگه داشتن سر مضراب تا یک فاصله مشخص شده از سیم ها ، کاملا آسان می شود.

البته نوع پاساژ ها نیز خود با هم تفاوت دارد؛ برخی از پاساژ ها به صورت نت های متوالی از پایین به بالا حرکت می کنند و همچنین برخی دیگر بالعکس. همانند شکل شماره ۱.برخی دیگر نیز به مانند شکل شماره ۲ حالتهای گوناگون تری دارند که اجرای آنها نیز کاملا تسلط و سرعت عمل زیادی می طلبد.


با توجه به نحوه اجرای این تکنیک ها همانطور که در قبل نیز گفته شد، حرکت سریع مچ دست کاملا در این قسمت لازم می باشد و همچنین نرمی و لطافت مضراب در این مورد بسیار مهم می باشد.

با توجه به ارتفاع نگرفتن مضراب خود به خود صدای حاصله با نرمی و لطافت خواهد بود و سرعت اجرا و رفت و برگشت ها نیز کاملا حساب شده می شود.

اما در آرپژها کمی می توان سر مضراب را بالاتر از سیمها نگه داشت. به این علت که آرپژها چون با فواصل نتی گوناگون اجرا می شوند، نزدیک بودن مضراب شاید اندکی خطا در اجرا بوجود بیاورد.

برای همین می توان کمی مضراب را بالاتر از موارد گفته شده نگه داشت تا از خطای مضراب جلوگیری شده و همچنین صدای مناسبی از اجرای آرپژها خارج نمود.
برای مثال از نمونه آرپژها به شکل شماره ۳ نگاه شود.


البته غیر این موارد بعضی تکنیک هایی مثل جفت مضراب در قطعات به اصطلاح پیانویی نیز بسیار قابل تامل و مهم می باشد. در این قسمت نیز به نظر نگارنده، نزدیک بودن مضراب سمت چپ به سیم، حرف باعث سهولت اجرا می شود چرا که ملودی اصلی با دست چپ نواخته شده و وقتی قبل از یک جفت مضراب دولاچنگ، مضرابهای چپ قرار می گیرد، بالابردن مضراب کار را دوباره سخت می نماید.
برای نمونه به شکل ۴ توجه کنید:


در چنین مواردی که اگر در یک قطعه همچین تکنیک هایی پشت هم استفاده شود، می شود آن را یکی از سخت ترین تکنیک های اجرایی سنتور معرفی نمود.

به این صورت که اجرای آن را از حالت دو صدایی نیز خارج نموده و در جاهایی نیز به صورت چند صدایی خود را نشان خواهد داد. برای اجرای چنین جملاتی به تبحر بالایی نیاز خواهد بود. دقیقا در این فرم نیز فاصله نگرفتن مضراب از ساز کمک شایانی را خواهد نمود. چون دوباره رفت و برگشت ها را آسان نموده و سرعت را افزایش خواهد داد.

در ادامه این مقاله به اجرای تکنیکهای یاد شده در کتاب شعر بی واژه پرویز مشکاتیان خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود که موارد ذکر شده را در اجرای آن کتاب کمی بازتر و شفافتر مثال بیاوریم.

محسن غلامی

محسن غلامی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است