گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

محسن قانع بصیری

عکس کاور خود را تغییر دهید
محسن قانع بصیری
عکس کاور خود را تغییر دهید
۱۳۲۸-۱۳۹۶ تهران نویسنده و نظریه پرداز در زمینه های اقتصاد، فرهنگ، هنر و مدیریت دانشکده علوم رشته شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه جیورجیا آمریکا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است