گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

خسرو جعفرزاده

عکس کاور خود را تغییر دهید
جعفرزاده
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۲۰ همدان – ۱۳۹۸ وین موزیکولوگ و معمار khdjzadeh@gmail.com
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است