گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

هادی سپهری

عکس کاور خود را تغییر دهید
سپهری
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۶ تهران فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشگاه هنرهای زیبا اتنوموزیکولوگ و نوازنده تار، سه تار، دیوان، دف و تنبک
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است