گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

محبوبه خلوتی

متولد ۱۳۶۵ استهبان دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA) مترجم mahboubekhalvati@gmail.com

متولد ۱۳۶۵ استهبان
دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)
مترجم
mahboubekhalvati@gmail.com
محبوبه خلوتی

متولد ۱۳۶۵ استهبان
دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)

۱ نظر

بیشتر بحث شده است