گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

سامان ضرابی

متولد ۱۳۵۳ تهران
نوازنده و مدرس سنتور
لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز

saman_zarrabi@yahoo.com

سامان ضرابی

سامان ضرابی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است