گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نمایه

محبوبه خلوتی

اطلاعات نویسنده

ایمیل mahboubekhalvati@gmail.com
First name محبوبه
Last name خلوتی
Nickname محبوبه خلوتی
نام قابل نمایش محبوبه خلوتی
درباره

متولد ۱۳۶۵ استهبان
دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)

بیشتر بحث شده است