گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ژورنال گفتگوی هارمونیک دارای دو دسته از نویسندگان است که به صورت «نویسندگان اصلی» و «نویسندگان میهمان» با این مجموعه همکاری می‌کنند. علاقمندان می توانند، در صورت تمایل، مطالب خود را جهت انتشار به آدرس htalk.note@gmail.com ارسال کنند.

نویسندگان

محسن قانع بصیری

محسن قانع بصیری

خسرو جعفرزاده
                         خسرو جعفرزاده 

بهروز مبصری

بهروز مبصری

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور

علیرضا میرعلینقی

علیرضا میرعلینقی

شاهین مهاجری

شاهین مهاجری

آروین صداقت کیش

آروین صداقت کیش

سعید مجیدی

سعید مجیدی

profile_photo-190x190.jpg (190×190)

رضا ضیائی

profile_photo-190x190.jpg (190×190)

هادی سپهری

سعید یعقوبیان

سعید یعقوبیان

محمدعلی پورخصالیان

محمدعلی پورخصالیان

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد

علی نجفی ملکی

علی نجفی ملکی

کامیار صلواتی

کامیار صلواتی

مترجم

زهرا نصیری

زهرا نصیری

بیشتر بحث شده است