فهرست آثار منتخب ویولن

ویولن سازی است با رپرتواری بسیار گسترده. قدمت ساخت، رسیدن به سطح کمال از حیث سازگری، جهانی بودن، گستره صوتی وسیع، قابلیت و توانمندی ذاتی در اجرای موسیقی و نقش بی مانند در همنوازی و… از مولفه هایی هستند که از گذشته تا امروز، باعث گشته اند تا آثار بی شماری توسط آهنگسازان هر دوره برای این ساز تصنیف گردد و ویولن را دارای رپرتواری بی نظیر گرداند. از این رو، آشنایی با تمامی آثار تصنیف گشته برای این ساز کاری است بس دشوار و زمان گیر وهدف از نگارش این مقاله نیز، معرفی کلیه آثار تصنیف گشته برای این ساز نیست.

بلکه هدف، سعی بر معرفی “منتخبی” است از از آثار فاخر این ساز که دارای خصوصیاتی چون زیبایی موسیقی، متحول سازی تکنیک نوازندگی، مقدمه گردیدن بر تصنیف دیگر آثار جاویدان و یا اجرای های افزون تر امروزی نسبت به دیگر آثار ویولن و … می باشد.

“فهرست آثار ویولن” که حاصل دو دهه تلاش پیوسته نگارنده در زمینه گرد آوری و مطالعه آثار این ساز می باشد، از جهات گوناگون می تواند توسط نوازندگان، هنرجویان و علاقه مندان به ویولن مورد بررسی قرار گرفته و مفید باشد.

این فهرست شامل تعداد۸۱ مورد در۴۷ بند در بخش کنسرتو ویولن ها، و تعداد ۱۹ مورد در ۱۸ بند آثار برای ویولن و ارکستر و تعداد ۱۴۰ مورد در ۷۶ بند آثار برای ویولن به همراهی پیانو و و تعداد ۴۹ مورد در ۸ بند آثار ویولن تکنواز و تعداد ۴۲ مورد در ۱۱ بند دیگر آثار بوده و در مجموع شامل معرفی تعداد ۳۳۱ اثرمی باشد.

چند نکته، اول آنکه تقدم و تاخر معرفی این آثار در این نوشته، بر حسب ترتیب حروف الفبای انگلیسی نام آهنگسازان بوده و ترتیب آثار بیانگر توالی دوره های مختلف سبک آهنگسازی و… نمی باشد. دوم، نگارنده با توجه به عواملی چون به کارگیری نام اصلی قطعات توسط نوازندگان (در اکثر موارد) و عدم ترجمه آنها، همچنین یکسان نمودن “روش اطلاق نام” کلیه قطعات این فهرست، مصمم به نوشتن اسامی با نام اصلی به زبان فارسی گشتم و از ترجمه اسامی خودداری نمودم.

سوم، گاه بخش همراهی کننده- ارکستر و یا پیانوی- پاره ای از آثار، توسط نوازندگان با یکدیگر جایگزین می گردند و بنابراین ممکن است در یک اجرا توسط هنرمندان اثری که برای مثال برای ویولن و ارکستر تصنیف گشته، توسط ویولن و پیانو اجرا گردد. چهارم، در هر مورد که برای مشخص کردن بهتر یک اثر، نیاز به معرفی شماره اپوس آن بوده است، این کار انجام گردیده است.


I-Violin Concertos and double Concertos:
۱-Accolay: Violin Concerto No,1
آکولای: کنسرتو ویولن شماره ۱

۲-Bach(J.S): Violin Concertos Nos: 1-2
باخ: کنسرتو ویولن شماره ۱ و ۲

۳-Bach(J.S): Concerto for two Violin and Orchestra
باخ: کنسرتو برای دو ویولن و ارکستر

۴-Bach(J.S): Violin Concerto in g-minor
باخ: کنسرتو ویولن در سل مینور

۵-Bach(J.S): Concerto for Violin and oboe and Orchestra BWV 1060
BWV 1060 باخ: کنسرتو برای ویولن و ابوا و ارکستر

۶-Barber: Violin Concerto
باربر: کنسرتو ویولن

۷-Bartok: Violin Concerto Nos: 1-2
بارتوک: کنسرتو ویولن شماره ۱ و ۲

۸-Beethoven: : Violin Concerto
بتهوون: کنسرتو ویولن

۹-Berg: Violin Concerto
برگ: کنسرتو ویولن

۱۰-Brahms: Violin Concertos
برامس: کنسرتو ویولن

۱۱-Brahms: Concerto for Violin and cello and Orchestra
برامس: کنسرتو برای ویولن و ویولنسل

۱۲-Britten: Violin Concerto Op,15
بریتن: کنسرتو ویولن اپوس ۱۵

۱۳-Bruch: Violin Concertos Nos: 1-3
بروخ: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۳

۱۴-Conus: Violin Concerto
کونوس: کنسرتو ویولن

۱۵-Dvorak: Violin Concerto
دورژاک: کنسرتو ویولن

۱۶-Elgar: Violin Concerto
الگار: کنسرتو ویولن

۱۷-Glass: Violin Concerto
گلس: کنسرتو ویولن

۱۸-Glazounow: Violin Concerto
گلازانف: کنسرتو ویولن

۱۹-Gruenberg: : Violin Concerto
گروئنبرگ: کنسرتو ویولن

۲۰-Haydn: Violin Concerto No,1
هایدن: کنسرتو ویولن شماره ۱

۲۱-Hindemith: Violin Concerto
هیندمیت: کنسرتو ویولن

۲۲-Khachaturian: Violin Concerto
خاچاطوریان: کنسرتو ویولن

۲۳-Kabalevsky: Violin Concerto
کابالوسکی: کنسرتو ویولن

۲۴-Lalo: Violin Concerto(symphonie espagNole) Op,21
لالو: کنسرتو ویولن (سمفونی اسپانیول) اپوس ۲۱

۲۵-Mendelssohn: Violin Concerto Op,64
مندلسون: کنسرتو ویولن اپوس ۶۴

۲۶-Mozart: Violin Concertos Nos: 1-5
موزار: کتسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۵

۲۷-Mozart: sinfonia concertante for Violin and viola and Orchestra
موزار:سمفونیا کنسرتانت( زهی) برای ویولن، ویولا و ارکستر

۲۸-Paganini: Violin Concertos Nos: 1-6
پاگانینی: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۶

۲۹-Penderecki: Violin Concerto No,2
پندرسکی: کنسرتو ویولن شماره ۲

۳۰-Prokofiev: : Violin Concerto Nos: 1-2
پروکفیف: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۱-Rozsa: Violin Concerto Op,24
روسا: کنسرتو ویولن اپوس ۲۴

۳۲-Saint-seans: Violin Concerto Nos: 1,3
سن سان: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۳

۳۳-Schumann: Violin Concerto
شومان: کنسرتو ویولن

۳۴-Shostakovich: vioin Concerto Nos: 1-2
شوستاکویچ: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۵-Sibelius: Violin Concerto
سیبلیوس: کنسرتو ویولن

۳۶-Stravinsky: Violin Concerto
استراوینسکی: کنسرتو ویولن

۳۷-Szymanowski: Violin Concertos Nos: 1-2
زیمانوفسکی: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۸-Tartini: Violin Concerto in D-moll
تارتینی: کنسرتو ویولن

۳۹-Tschaikowsky: Violin Concerto
چایکوفسکی: کنسرتو ویولن

۴۰-Vasks: Violin Concerto
وسک: کنسرتو ویولن

۴۱-Vieuxtemps: Violin Concerto Nos: 1-5
ویوتم: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۵

۴۲-Viotti: : Violin Concerto Nos: 22,23
ویوتی: کنسرتو ویولن های شماره ۲۲و۲۳

۴۳-Vivaldi: 12 Violin Concerto Op,8
ویوالدی: ۱۲کنسرتو ویولن اپوس ۸

۴۴-Vivaldi: Violin Concerto Op,3 No,6
ویوالدی: کنسرتو ویولن اپوس ۳ شماره ۶

۴۵-Vivaldi: Concerto for 4 Violin and Orchestra Op,3 No,10
ویوالدی: کنسرتو برای چهار ویولن و ارکستر، اپوس۳ شماره ۱۰

۴۶-Vivaldi: Concerto for two Violins and Orchestra
ویوالدی: کنسرتو برای دو ویولن و ارکستر

۴۷-Wieniawski: Violin Concertos Nos: 1-2
وینیاوسکی: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

II-Violin and Orchestra:
۱-Beethoven: Romances for Violin and Orchestra Nos:1,2
بتهوون: رومانس های ویلن و ارکستر شماره ۱و۲

۲-Bizet-Sarasate: Carmen fantasy
بیزه-ساراسات: فانتزی کارمن

۳-Bizet-Hubay: Carmen fantasy
بیزه-هوبای: فانتزی کارمن

۴-Bizet-Waxman: Carmen fantasy
بیزه-وکس من: فانتزی کارمن

۵-Bruch:Scottich fantasy
بروخ: اسکاتیش فانتزی

۶-Chausson: Poeme ,Op.25
شاسون: پوئم اپوس ۲۵

۷-Glazunov: Mazurka oberek
گلازانف: مازورکا اوبرک

۸-Joachim: Variations for Violin and Orchestra in E minor
یواخیم: واریاسونهایی برای ویولن و ارکستر در می مینور

۹-Massenet: Meditaion from “Thais” Opera
ماسنه: مدیتیشن از اپرای ثایس

۱۰-Paganini: sonata with variations for Violin and Orchestra in A major(La Primavera) Op. 30
پاگانینی: سونات با واریاسیونها برای ویلن و ارکستر در لا ماژور (لا پریماورا) اپوس ۳۰

۱۱-Paganini: Maestosa sonata sentimentale for Violin & Orchestra, Op. 27
پاگانینی: مائستوسا سوناتا سنتیمانتاله برای ویولن و ارکستر اپوس ۲۷

۱۲-Ravel:Tzigane
راول: زیگان

۱۳-Sarasate: Zigeunerweisen,Op.20
سارازات: زیگوینروایسن اپوس ۲۰

۱۴-Saint seans: Introduction and Rondo Capriccioso,Op.28
سن سان: اینتروداکشن و روندو کاپریچیوسو اپوس ۲۸

۱۵-Saint seans: Havanaise,Op.83
سن سان: هاوانیز اپوس ۸۳

۱۶-Sinding: Suite op,10
سیندینگ: سوئیت اپوس ۱۰

۱۷-Tchaikovsky: Serenade melancolique Op,26
چایکوفسکی: سرناد ملانکولیک اپوس ۲۶

۱۸-Wieniawski:Legende op,17
وینیاوسکی: لجند اپوس ۱۷

III-Violin and Piano works:
۱-Albeniz: Suite espanola No,3
آلبینز: سوئیت اسپانیولا شماره ۳

۲-Bach(j.s): Six Sonatas for Violin and Clavier in B minor,A major,E major,C minor,F minor, G major
باخ: شش سونات برای ویولن و پیانو در سی مینور، لا ماژور، سی ماژور، دو ماژور، فا مینور و سل مینور

۳-Bach(j.s): Sonate BWV 1023
باخ: سونات BWV 1023

۴-Bach: English suite No,3
باخ: سوئیت انگلیسی شماره ۳

۵-Bazzini: The ronde of goblins
بازینی: دراند آف گابلینز

۶-Bartok: Sonata for Violin and Piano Nos:1-2
بارتوک: سونات برای ویولن و پیانو شماره ۱ و۲

۷-Beethoven: Ten Sonatas for Violin and Piano
بتهوون: ۱۰ سونات برای ویولن و پیانو

۸-Brahms: Sonatas for Violin and Piano Op;78,100,108,120/1,120/2
برامس: سونات برای ویولن و پیانو اپوس های ۷۸، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۲۰/۱، ۱۲۰/۲

۹-Brahms-Joachim: Hungarian Dances Nos: 1-21
برامس-یواخیم: رقصهای مجار شماره ۱ تا ۲۱

۱۰-Debussy: Lenfant prodigue prelude
دبوسی: لفانت پرودیگ پرلود

۱۱-Dinicu-Heifetz: Hora Staccato
دینیکو-هایفتز: هورا استکاتو

۱۲-Debussy: The girl with the flaxen hair
دبوسی: د گرل وید فلاکسن هیر

۱۳-Dohnanyi: Ruralia hungarica Op,32 No,6
دونانی: رورالیا هانگاریکا اپوس ۳۲ شماره ۶

۱۴-Dvorak: Humoresqe Op,101
دورژاک: همورسک اپوس ۱۰۱

۱۵-Elgar: La Capricieuse Op,17
الگار: لا کاپریچیوزو اپوس ۱۷

۱۶-Franck: Sonata in A major
فرانک: سونات در لا ماژور

۱۷-Gershvin: It aint nesessarily so
گرشیون: ایت اینت نسسرلی سو

۱۸-Gluck- Kreisler: Melody
گلوک-کرایسلر: ملودی

۱۹-Glazunov: Meditation in D
گلازانف: مدیتیشن در “ر”

۲۰-Grieg: Three Sonatas for Violin and Piano Op;8-13-45
گریگ: سه سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۸-۱۳-۴۵

۲۱-Khachaturyan-Heifetz: Sabre Dance
خاچاطوریان-هایفتز: سبر دنس

۲۲-Korsakoff-Heifetz: The Bumble Bee
کورساکوف-هایفتز: بامبل بیی

۲۳-Kodali: Three hunagrian dances
کودای: سه رقص مجار

۲۴-Kreisler: Tombourin chinois Op,3
کرایسلر: تامبورین چینویز اپوس ۳

۲۵-Kreisler: Liebesfreud
کرایسلر: لیبسفرود

۲۶-Kreisler: Liebesleid
کرایسلر: لیبسلید

۲۷-Kreisler: Caprice viennois
کرایسلر: کاپریس وینویس

۲۸-Kreisler: Schon rosmarin
کرایسلر: شون روسمارین

۲۹-Kreisler: La chasse in the Style of Cartier
کرایسلر: لا چیس این د استایل آف کارتیر

۳۰-Leclair: Sonata for Violin and Clavier Op,9 No,3
لکلیر: سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۹ شماره ۳

۳۱-Manuel du Falla-Kreisler: Dance espagole
مانوئل دو فالا-کرایسلر: دانس اسپانیول

۳۲-Mendelssohn: On wings of songs
مندلسون: آن وینگ آف سانگ

۳۳-Monti: Czardas
مونتی: چارداش

۳۴-Mozart: Sonatas for Violin and Piano kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526
موتسارت: سونات های برای ویولن و پیانو kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526

۳۵-Moszkowski: Guitarre Op,45 No,2
موسورسکی: گیتاره اپوس ۴۵ شماره ۲

۳۶-Paganini: I Papliti Op,13
پاگانینی: آی پاپلیتی اپوس ۱۳

۳۷-Paganini:Mose fantasia
پاگانینی: موس فانتاسیا

۳۸-Paganini: Le Streghe Op,8
پاگانینی: ل استرق اپوس ۸

۳۹-Paganini: Moto perpetue Op,11
پاگانینی: موتو پرپتو اپوس ۱۱

۴۰-Paganini-Auer: caprice No,24
پاگانینی-آوئر: کاپریس ۲۴

۴۱-Prokofiev: Two Sonatas for Violin and Piano Op;80,94A
پروکفیف: دو سونات برای ویولن پیانو Op, A80، ۹۴

۴۲-Prokofiev: March from the love of three oranges
پروکفیف: مارش فرام د لاو آف ثری اورنجس

۴۳-Poulenc: Mouvements perpetuels No,1
پولنک: موومنت پرپتولس شماره ۱

۴۴-Rachmaninoff: Marguerites
راخمانینف: مارگریتس

۴۵-Rachmaninov: Vocalise Op,34 No,14
راخمانینف: وکالیز اپوس ۳۴ شماره ۱۴

۴۶-Ravel: Sonata for Violin and Piano in G major
راول: سوناتا برای ویولن و پیانو در سل ماژور

۴۷-Sarasate: Caprice Basque Op,24
سارازات: کاپریس باسک اپوس ۲۴

۴۸-Sarasate: Danzas espanolas Op,21 Nos: 1,2 Op,22 Nos: 1 ,2 Op,23 Nos: 1 ,2 (habanera,zapateado,…)
سارازات: دانزاس اسپانول اپوس ۲۱ شماره ۱ و ۲ اپوس ۲۲ شماره ۱ و ۲ اپوس ۲۳ شماره ۱ و ۲ (هابانرا، زاپاتدو و ..)

۴۹-Sarasate:Introduction and tarantella Op,43
سارازات: اینتروداکشن و تارانتلا اپوس ۴۳

۵۰-Sarasate: Introduction and caprice jota
سارازات: اینتروداکشن و کاپریس جوتا

۵۱-Schubert-Wilhelmj: Ave Maria
شوبرت-ویلهلم: آوه ماریا

۵۲-Schubert: The bee Op,13 No,9
شوبرت: بیی اپوس ۱۳ شماره ۹

۵۳-Schubert: Fantasia for Violin and Piano D.934
شوبرت: فانتاسیا برای ویولن و پیانو D.934

۵۴-Scott(Cyril): Tallahassee suite No,1
اسکات: تالاهاسی سوئیت شماره ۱

۵۵-Smetana: domovini
اسمتانا: دومووینی

۵۶-Sibelius: Nocturne for Violin and Piano
سیبلیوس: نوکتورن برای ویولن و پیانو

۵۷-Sibelius: Nouvellette
سیبلیوس: نوولت

۵۸-Strauss(Richard):An eisamer quelle Op,9 No,2
اشتراوس(ریچارد):ایسامر کوله اپوس ۹ شماره ۲

۵۹-Strauss(Richard): Sonata for Violin and Piano Op,18
اشتراوس(ریچارد):سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۱۸

۶۰-Suk: Song of love
ساک: سانگ آف لاو

۶۱-Tartini: Devil`s trill
تارتینی: تریل شیطان

۶۲-Tartini-: Devil`s trill – Kreisler cadenza
تارتینی: تریل شیطان(کادانس از کرایسلر)

۶۳-Tartini-Kreisler: Varition on a theme of corelli
تارتینی-کرایسلر: واریاسیون بر روی تم کرلی

۶۴-Vieuxtemps: Rondino Op,32 No,2
ویوتم: روندینو اپوس ۳۲ شماره۲

۶۵-Vivaldi: Sonata in A major Op,2 No,2
ویوالدی: سونات لا ماژوراپوس ۲ شماره ۲

۶۶-Vitali: Ciacona in G minor
ویتالی: شاکن در سل مینور

۶۷-Vitali-Charlier: Ciacona in G minor
ویتالی-شارلیه: شاکن در سل مینور

۶۸-Wieniawski: Polonaise brillante Op,21
وینیاوسکی: پولونزبریلانت اپوس ۲۱

۶۹-Wieniawski: Scherzo-tarentelle Op,16
وینیاوسکی: تارنتله اپوس ۱۶

۷۰-Wieniawski: Polonaise de concert Op,4
وینیاوسکی: پولونز کنسرت اپوس ۴

۷۱-Wieniawski: Kujawiak mazurka Op,3
وینیاوسکی: کوجاویک مازورکا اپوس ۳

۷۲-Wieniawski: souvenir of Moscow
وینیاوسکی: سوونیر آف مسکو

۷۳-Wieniawski: Obertass mazurka Op,19 No,1
وینیاوسکی: ابرتاس مازورکا اپوس ۱۹ شماره ۱

۷۴-Wieniawski:Dudziarz mazurka Op,19 No,2
وینیاوسکی: دودزیارز مازورکا اپوس ۱۹ شماره ۲

۷۵-Wieniawski: Alla saltarella( Etude 5) Op,10
وینیاوسکی: آلا سالتارلا اتود ۵ اپوس ۱۰

۷۶-Ysaye: Poem Elegaque
ایزایی: پوئم الگاک

IV-Violin solo works:

۱-Bach(j.s): Three Sonatas for Violin solo BWV 1001, 1003,1005
باخ: سه سونات برای ویولون تکنواز

۲-Bach(j.s): Three partitas for Violin solo BWV 1002,1004,1006
باخ: سه پارتیتا برای ویولون تکنواز

۳-Bartok: Sonata for Violin solo
بارتوک: سونات برای ویولون تکنواز

۴-Milstein: Paganiniana
میلستاین: پاگانینی آنا

۵-Paganini:”nel cor piu non mi sento” for Violin solo
پاگانینی: نل کورپیو نان میسنتو برای ویولون تکنواز

۶-Paganini: 24 caprices for Violin solo Op,1
پاگانینی: ۲۴ کاپریس برای ویولون تکنواز

۷-Wieniawski:l`Ecole Moderne for Violin solo Op,10
وینیاوسکی: اکل مدرن برای ویولون تکنواز اپوس ۱۰

۸-Ysaye: Sonatas for Violin solo No: 1-6
ایزایی: شش سونات برای ویولون تکنواز

V-Other Violin works:

۱-Bach(j.s): : triple Concerto for Violin and flute and Clavier and Orchestra
باخ: تریپل کنسرتو برای ویلن، هارپسیکورد و فلوت و ارکستر

۲-Bartok: 19 Duo for two Violin
بارتوک: ۱۹ دوئت برای دو ویلن

۳-Beethoven: triple Concerto for Violin and cello and Piano and Orchestra
بتهوون: تریپل کنسرتو برای ویلن، ویلنسل و پیانو و ارکستر

۴-Giuliani: Sonata for Violin and Guitar
جولیانی: سونات برای ویلن و گیتار

۵-Handel-Halvorsen: Passacaglia for Violin and Viola
هندل-هالورسن:پاساکالیا برای ویلن و ویولا

۶-Kodali: Duo for Violin and Cello Op,7
کودالی: دوئت برای ویلن و ویلنسل اپوس ۷

۷-Paganini: Centon di sonate for Violin and Guitar No,1-4
پاگانینی: سنتون دی سونات برای ویلن و گیتار شماره ۱ تا ۴

۸-Paganini: Sonata concertat for Violin and Guitar
پاگانینی: سونات کنسرتات برای ویلن و گیتار

۹-Paganini: Six Sonata for Violin and Guitar Op,3
پاگانینی: شش سونات برای ویلن و گیتار اپوس ۳

۱۰-Ravel: Sonata for Violin and Cello
راول: سونات برای ویلن و ویلنسل

۱۱-Wieniawski: Etudes-Caprices for two Violin (six etudes) Op,18
وینیاوسکی: اتود کاپریس برای دو ویلن اپوس ۱۸

17 دیدگاه

 • ارسال شده در آذر ۲۶, ۱۳۸۷ در ۱۱:۳۴ ب.ظ

  زنده باد علی! چقدر این کار لازم بود. اصلا نمی‌گویم این فهرست کامل و عالی است، ولی این ابتکار و این شروع بی‌شک عالی است. خود علی می‌تواند این فهرست را پایه بگیرد و هر روز هم بهترش کند و هم جدید. آفرین!

 • عرفان
  ارسال شده در آذر ۲۷, ۱۳۸۷ در ۱:۰۶ ب.ظ

  بعضی از برگردان هایتان به فارسی خیلی مضحک بود! مثل این:” La chasse in the Style of Cartier
  کرایسلر: لا چیس این د استایل آف کارتیر”
  تا حالا انجوریشو ندیده بودیم.انگلیسیشو که همه بلدن بخونند؛مهم ترجمشه.
  ضمنا لیست منتخبتون!!هم کم اشکال نداشت خصوصا که حاصل دو دهه تلاش پیوسته هم هست!!!:مثلا از کی تا حالا چارداش مونتی یا ترانه ی عشق از suk جزو آثار منتخبن هستن ولی مدیتیشن چایکفسکی یا کنسرتوی براندنبورگ ۵ باخ و کنسرتوگروسوهای هندل و کورلی یا حتی فانتازی های تلمان برای ویلن تنها یا نکتورن شوپن جزو این لیست قرار نمی گیرند!!!
  پیشنهاد می کنم به جای دو دهه وقت گذاشتن روی تهیه لیست آثار مورد علاقتون؛نیم دهه وقت بذارید روی ترجمه ی چند کتاب ویلن .فکر می کنم این همان چیزی است که هنرجویان به آن نیز دارند.

 • fatemeh-s
  ارسال شده در آذر ۲۷, ۱۳۸۷ در ۵:۳۵ ب.ظ

  این کار شماواقعا خیلی خوبه.
  لطفا در مورد سازهای دیگه هم انجامش بدین.
  ممنونم.

 • abtin
  ارسال شده در آذر ۲۷, ۱۳۸۷ در ۷:۲۰ ب.ظ

  ba arze salam va tashakor az tahye in fehreste kamel ama fekr mikonam jaye asare zibee mesle”preludium and allegro”va”recitativo and scherzo-caprice” do asare bi nazire kreisler dar in list khali bashe

 • ارسال شده در آذر ۲۸, ۱۳۸۷ در ۱۲:۵۱ ب.ظ

  سلام
  اول از هر چیزی تشکر کردن برای این زحمت مهم واجب می‌نماید. دست شما درد نکنه دوست عزیز.

  ضمنا ای کاش میشد این آثار رو هم یک‌جا گرداودری کرد و به شکلی(مثلا اینترنتی) در اختیار علاقمندان قرار می‌گرفت.فکر میکنم تهیه این لیست با این تخصص برای هر کسی مقدور نیست.

  تا گاهی دیگر…..

 • ارسال شده در آذر ۲۸, ۱۳۸۷ در ۸:۱۷ ب.ظ

  فاریای عزیز، از نظر لطف شما بسیار سپاسگزارم.من مدتها بود که تصمیم به انجام این کار داشتم، اما حجم و زحمت زیاد تهیه این فهرست باعث می شد تا انجام کار به تاخیر بیفتد. در ضمن آثار دیگری هم بودند که امکان معرفی آنها وجود داشت و در آرشیو من موجود بودند، اما از آنجا که هدف معرفی “منتخبی” از آثاری بود که دارای خصوصیات مورد اشاره باشد، از گنجاندن نام آنها در این فهرست خودداری نمودم. به هر حال امیدوارم حاصل این تلاش که گوشه ای از آنرا در مقاله “اهمیت شنیدن” تشریح کرده ام، برای دوستان مفید واقع شود.متشکرم

 • نامدار
  ارسال شده در آذر ۳۰, ۱۳۸۷ در ۲:۲۱ ب.ظ

  http://www.iranseda.com/Archiveدر این لینک می تونین با یکسری از آثار خوب موسیقی کلاسیک آشنا بشین.

 • solviol
  ارسال شده در دی ۳۰, ۱۳۸۷ در ۴:۵۴ ب.ظ

  من از مطلبهای سایتتون بخصوص در رابطه با ساز ویولن خیلی استفاده می کنم.متشکرم

 • جلال
  ارسال شده در اسفند ۲۱, ۱۳۸۷ در ۱۰:۱۲ ق.ظ

  بسیار متشکرم که به موسیقی ارزش می بخشید اما اسم شاهکارهای ایرانیان قید نکرده ایدلطفا از ارزشهای ایرانیان هم بنویسید

 • saman
  ارسال شده در مرداد ۲۹, ۱۳۸۸ در ۱:۴۷ ب.ظ

  salam, kheili khoob bood . ey kash mishod jaii ham morefi koni ke betoonim in partharo dwonload konim mer30

 • نوربخش
  ارسال شده در مرداد ۲۹, ۱۳۸۸ در ۹:۱۳ ب.ظ

  اجرای بسیاری از این آثار رو می تونید در سایت youtube.com مشاهده کنید.

 • ارسال شده در شهریور ۹, ۱۳۸۸ در ۵:۴۲ ب.ظ

  جناب عرفان، مضحک رفتار جنابعالی و ادبیات شماست.علت اینکه اسامی قطعات به این شکل به فارسی برگردانده شده اند در متن نوشته آمده است و این صرفا نظر شخصی شماست که ” مهم ترجمه اسامی است.” در ضمن اینکه چه آثاری منتخب هستند و چه آثاری برای این نوشته انتخاب نگشته اند باز می گردد به نظر بنده که نویسنده این مقاله هستم و نه نظر جنابعالی.( دلایل انتخاب این قطعات را نیز در متن مقاله آورده ام که متاسفانه ظاهرا شما توجه لازم را ندارید.) لطف بفرمایید پیشنهاداتون در مورد ترجمه کتب رو هم به مترجمان زبان بدهید و نه نویسندگان.

 • arian
  ارسال شده در فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ در ۲:۵۶ ب.ظ

  ba salam.kheyli khub bud. be nazare man mitavan asare nigun az bloch va hebrew melody az achron ra ham be in list ezafe kard.albate ba nazare gerdavarande.

 • meisam
  ارسال شده در آذر ۲۷, ۱۳۸۹ در ۱۱:۰۷ ق.ظ

  از پرسنل سایت و مخصوصا استاد عزیزم اقای نوربخش برای زحمات بی دریغشون چه در سایت و چه در کلاسهاشون و چه در دانشکده برای پیشرفت دانشجویان و علاقمندان به موسیقی مخصوصا ویولن از صمیم قلب سپاس گذارم

 • nina
  ارسال شده در اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۰ در ۱۲:۴۷ ق.ظ

  مرسی.شاید کامل نبود.ولی عالی بود.سپاس از زحمات شما و مسئولین سایت انشاا… که خیر ببینید

 • مسعود
  ارسال شده در دی ۱۶, ۱۳۹۰ در ۷:۵۳ ب.ظ

  با عرض سلام خدمت شما
  من ویولن خیلی دوس دارم
  اطلاعات بیشتری در موردش میخوام امیدوارم شما بتونین کمکم کنید
  راستی سایتتون حرف نداره

 • ناشناس
  ارسال شده در دی ۱۸, ۱۳۹۰ در ۱۲:۰۸ ق.ظ

  در رابطه با آموزش ویلن . کارتان بسیار عالی بود پاینده باشید و استوار و نوای زندگیتان خوش. آوات

ارسال دیدگاه

رایانامهٔ شما نمایش داده نخواهد شد.

مروری بر مجموعه‌ی «رنگ‌های قدیمی»

«رنگ‌های قدیمی» شامل ۶۵رنگ (از سال۱۲۸۴ تا ۱۳۱۶ از ضبط‌هایی که در دسترس گردآورنده بوده) و یک متنِ شش‌صفحه‌ای­‌ست‌ که بدون آن و با پالایش صوتی بهتر، می‌توانست محصولی دست­‌کم خنثی به‌دست دهد. متن، نتیجه‌گیری‌های نامستدلی دارد. چند نمونه:

تحقیقی درباره باربد؛ موسیقیدان دوره ساسانی (VII)

نخچیرگان به مجموع الحان سی گانه ی باربد شامل می شد. باربد آفریننده ترانه های نوروزی نیز به شمار می رود. از این ترانه ها می توان به فرخ روز، سروستان، ارغنون، لبینا اشاره کرد. آثار باربد را موسیقیدانان قرون بعدی چون شعبه، جنس، آوازه، و شاخه های مهم مقام ها توضیح و توصیف کرده اند، عبدالقادر مراغه ای در مقاصد الالحان ماهیت تاریخی و موسیقی لحن و آثار باربد را خاطرنشان نموده و آن را زمینه دوره اول تشکیل مقام ها شمرده است.

از روزهای گذشته…

موسیقی همان درد و رویا

موسیقی همان درد و رویا

نشانه‌های مشترک میان ما، همان درد و رویاست که در نقطه‌ای دور، خانه را جان داد و خاک را آهنگِ دیگر. دور از وطن، نَفَس مهار ندارد و زمین فرجامی تراژیک می‌گیرد و موسیقی می‌خواهد اعتراض از طبیعت جماعتی را عرضه کند که در خیابان امروز من پرسه می‌زند. تجربه‌ای که بیم و اضطراب را از گذشته آورد و از حال برد. و این همان خرق عادت است که از نظم اجتماعی دور شده و موسیقی ما را تنها گذاشته است. نتیجتا برای رهایی از این برزخ عمومی، تلاش جانکاه برای بازیابی موسیقی باید به‌دور از فردیتِ انضمامی باشد که در گرو تجدد آمرانه است و گاه هم در زیر لوای گفتمان مدرنیست ایرانی جا خوش می‌کند.
فراخوان عضویت در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی

فراخوان عضویت در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران با گواهینامه ثبتی از وزارت کار و امور اجتماعی (۱۳۷۷)، تائید شده سازمان بین المللی کار ILO در ژنو (۱۳۷۶)، دارای گواهینامه عضویت در فدراسیون بین المللی موسیقیدانان FIM به مرکزیت پاریس (۱۳۸۷) می باشد. اهداف انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران طبق اساسنامه تایید شده وزارت کار، حمایت از حقوق مدنی، خواسته های صنفی و قانونی هنرمندان عضو می باشد.
سلطانی: انسان نمیتواند از حدود “ذاتیت” خود پیش رود

سلطانی: انسان نمیتواند از حدود “ذاتیت” خود پیش رود

پیمان سلطانی، آهنگ ساز، رهبر ارکستر، نوازنده، منتقد و نویسنده؛ از معدود موسیقی دانانی است که توانسته پیوند مناسبی بین موسیقی و هستی شناسی ایجاد کند. گفته ها و نوشته های فلسفی- موسیقایی او همیشه بحث برانگیز بوده و نگاه او به مدرنیته و نوآوری در موسیقی نیز پرسش های فراوانی را در پی داشته است. وی سال هاست که به تدریس فلسفه ی موسیقی معاصر، مبانی آهنگ سازی قرن بیستم و شناخت مکتب ها، جنبش ها و جریان های موسیقی قرن بیستم مشغول است و از دهه ی هفتاد تا کنون فعالیت و حضوری جدی در معرفی جنبه های ایدئولوژیک و هستی شناسانه ی موسیقی قرن بیستم داشته است.
طبقه‌بندی سازها (I)

طبقه‌بندی سازها (I)

مدت‌ها قبل سازها و نوازندگان از شـأن امروزین برخوردار نبودند. فلوت، چنگ و طبل در اصل هیچ‌گاه به نیت لذت بخشیدن به‌کار نمی‌رفتند. هنگامی که این سازها برای اولین بار ساخته شد، برای شکار، آماده سازی غذا و ارتباطات، دفع حمله‌ی دشمنان یا ارواح شیطانی، خشنود ساختن خدایان و از بین بردن هراس، مورد استفاده قرار می‌گرفت. بدین ترتیب آن‌ها به بقای جسم و جان نژاد بشر یاری می‌رساندند.
آنالیز موومان دوم کوارتت زهی ۳؛ اثر پتریس وسکس (II)

آنالیز موومان دوم کوارتت زهی ۳؛ اثر پتریس وسکس (II)

قطعه در مجموع شامل هفت واریاسیون به علاوه‌ی برگشت عینی از تم اصلی و یک کودا در انتها است. آکسان‌های موتیف اصلی ۱۲۳۴، ۱۲ است که در میزان اول این تم در قسمت‌ها و المان‌های مختلف قطعه مانند فواصل، میزان‌ها، ضرب‌ها و تعداد آکسان‌ها افزایش و کاهش می‌یابد. در میزان‌های بعد آکسان‌ها به ۱۲۳۴، ۱۲ و سپس به ۱۲۳۴، ۱۲، ۱۲ افزایش می‌یابد که همانطور که مشخص است در حقیقت در هر مرحله دو آکسان به موتیف اصلی اضافه می‌شود که شاهد حضور تم بسط یافته و حرکات افزایشی هستیم و این حرکت افزایشی در دینامیک و فواصل نیز دیده می‌شود. (آوانگاری سوم) همچنین روش آکسان گذاری‌ها و حضور ضد ضرب‌ها و سکوت‌ها باعث می‌شود که در ابتدا احساس کنیم که قطعه دارای متر آزاد است اما کل قطعه با مترهای مشخصی نوشته شده و حتی با این مترها بازی می‌شود و در ادامه نیز شاهد بازی با این آکسان‌ها و ضرب‌ها هستیم.
موسیقی ایرانی و واکنش غیرایرانیان در گفتگو با ایمان وزیری

موسیقی ایرانی و واکنش غیرایرانیان در گفتگو با ایمان وزیری

ایمان وزیری (تکنواز تار و آهنگساز)‌ به تازگی همراه با فرزانه ابراهیمی (آواز) در موزه تروپن در آمستردام کنسرتی داشت. به همین بهانه، در زمینه‌های گوناگون با او گفتگویی خودمانی کردیم:
سیستم فیثاغورثی و اعتدال مساوی (II)

سیستم فیثاغورثی و اعتدال مساوی (II)

ضربان Beating: ضربان تغییر متناوب و ریتمیک حجم صوتی است به دلیل تداخل Interference دو موج صوتی با فرکانس بسیار نزدیک به هم. میزان این تغییر حجم یا واحد ضربان در واحد ثانیه BPM یا Beat per minute سنجیده می شود و برابر است با تفاوت دو فرکانس. به عنوان مثال دو موج سینوسی ۱۰۰ و ۱۰۴ هرتز ضربانی با سرعت ۴ بار در ثانیه تولید می کنند.
پیوندهایی که در آسمان “ویولون” بسته شده اند (I)

پیوندهایی که در آسمان “ویولون” بسته شده اند (I)

انجمن استرادیواری حامیان، نوازندگان و بهترین ویولون های دنیا را به هم پیوند می دهد. جفری فوشی (Geoferry Fushi) مردی از جنس دوره نوزایش هنر است که شباهت هایی نیز با پی تی بارنوم (P. T. Barnum) بازرگان آمریکایی دارد. فوشی که هم استاد فضل و کمال و هم استاد نمایشگریست، ویولون های چندین میلیون دلاری دارد که به خوبی می داند چگونه آن ها را در معرض نمایش بگذارد.
“رازهای” استرادیواری (VIII)

“رازهای” استرادیواری (VIII)

Stradivari ضمن رسیدن به این حد کمال در حرفه اش، باز هم از نتایج بدست آمده راضی نبود، بنابراین طرح های جدیدی را ترسیم و در آنها اندازه ها و مقادیر را تغییر می داد و در نتیجه سازهای زهی را با ویژگیهای متمایز خلق می نمود با این هدف که این سازها صدای بهتری تولید کنند تا جائیکه دیگر نیازی به تکرار و ساخت مجدد آنها نباشد.
سه تنور کوچک

سه تنور کوچک

یک گروه آواز سه نفره (Trio) که در گروه کر مدرسه کشف شده بودند، با کمپانی موسیقی کلاسیک یونیورسال (Classic Universal) قراردادی ۵۰۰ هزار پوندی منعقد کردند.