گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت دوم)

“ترم دوم”

چشم انداز ترم:

دروس آموزشی این ترم مبتنی بر مهارت بخشی بیشتر در اجرای تنالیته های مطرح شده در ترم اول و آموزش مطالب مربوط به پوزیسیون های دست چپ می باشد. همچنین در این ترم، آموزش قطعات ویولن کلاسیک نیز آغاز گشته و آموزش های مربوط به فراگیری الگوهای آرشه کشی (دست راست) نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

در زمینه مهارت بخشی به دست چپ، ترتیب مطرح شدن اتودها بر پایه ترتیب آموزش تنالیته ها در ترم اول است.

هرچند درس های بسیاری در کتب مختلف آموزش ویولون در رابطه با تکنیک های آرشه کشی مطرح می گردد- که گاه باعث سردرگمی هنرجویان در این زمینه می شود- اما با روشی هایی ساده می توان این درسها را در غالب یکسری الگوهای کلی آرشه کشی – که به شکل مشخص و با تعداد محدود بکار می روند- بررسی و خلاصه نموده و فراگرفت.

در جهت بیشتر مسلط شدن هنرجویان در اجرای الگوهای آرشه کشی و اتود های مهارت بخشی دست چپ، آموزش این دروس بصورت یک هفته در میان در طول ترم صورت می پذیرد. در این ترم سعی شده است تا درجهت تقویت الگوهای مختلف آرشه کشی کتاب شوچیک، از اتودهایی که در آنها نیز از این الگوها استفاده شده بهره گیری شود.

منابع:

۱- کتاب شوچیک، اپوس ۲ ( مکتب تکنیک آرشه کشی، کتاب اول ) از” انتشارات سرود”

۲- کتاب ولفارت، شصت اتود مقدماتی از” انتشارات چنگ”

۳- مجموعه کتاب های لو ویولن کریک بوم از” انتشارات چنگ”.

۴- ساراباند پارتیتای شماره ۱ باخ برای ویولن تکنواز

۵-منوئه شماره ۲ از پارتیتا شماره ۳ باخ برای ویولن تکنواز

۶- بوره از پارتیتا شماره ۳ باخ

۷- پرستو از سونات شماره ۱ باخ برای ویولن تکنواز

امتحان پایان ترم:
اجرای صحیح تمامی دروس زیر:

۱- درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۱۱۱ و ۱۳۷ از کتاب شوچیک آرشه

۲- اجرای صحیح هر دو اتود شماره ۲۹ و ۱۸ از کتاب ولفارت

۳- اجرای صحیح دروس ۲۲۸ و ۲۵۰ و ۲۵۲ از کتاب لو ویولن شماره ۳ و دروس ۲۷۱ الی ۲۷۴ از کتاب لو ویولن شماره ۴

برنامه جلسات ترم دوم:

الف- آموزش پوزیسیون دوم

شامل:فراگیری الگوهای آرشه کشی، آموزش پوزیسیون دوم و مهارت یابی دست چپ

_موضوع جلسه ۱/۲:

درس شماره ۶ شامل الگوی اصلی و الگوهای شماره ۱ و ۷ و ۲۱ از کتاب شوچیک آرشه

دروس شماره ۲۱۳ الی ۲۱۸ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۲/۲:

دروس شماره ۳ و ۴ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۱۹ الی ۲۲۲ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۳/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۳۷ و ۳۸ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۵۹ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۴/۲:

دروس شماره ۱۳ و ۲۶ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۲۵ الی ۲۲۸ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۵/۲:

درس شماره ۶ با الگو شماره ۲ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۶۰ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۶/۲:

درس شماره ۱۸ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۳۱ الی ۲۳۳ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۷/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۳ و ۴ و ۵ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۶۱ از کتاب لوویولن ۳

_موضوع جلسه ۸/۲:

درس شماره ۲۱ از کتاب ولفارت

هم نوازی شماره ۶۲ از کتاب لوویولن ۳

ب- آموزش پوزیسیون سوم

شامل:فراگیری الگوهای آرشه کشی، آموزش پوزیسیون سوم و مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه

_موضوع جلسه ۹/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ از کتاب شوچیک آرشه

دروس شماره ۲۳۵ الی ۲۴۱ از کتاب لوویولن ۳

پرستو از سونات شماره یک باخ برای ویولن تکنواز (از میزان ۱ تا ۲۴)

_موضوع جلسه ۱۰/۲:

دروس شماره ۲۷ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۴۲ الی ۲۴۴ از کتاب لوویولن ۳

پرستو از سونات شماره یک باخ برای ویولن تکنواز (از میزان ۲۵ تا ۴۵)

_موضوع جلسه ۱۱/۲:

دروس شماره ۶ با الگوهای شماره ۶۶ و ۶۰ و ۶۱ از کتاب شوچیک آرشه

دروس شماره ۲۴۵ الی ۲۴۷ از کتاب لوویولن ۳

پرستو از سونات شماره یک باخ برای ویولن تکنواز (از میزان ۴۶ تا ۷۲)

_موضوع جلسه ۱۲/۲:

درس شماره ۳۰ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۴۸ الی ۲۵۲ از کتاب لوویولن ۳

پرستو از سونات شماره یک باخ برای ویولن تکنواز( از میزان ۷۳ تا ۱۰۳)

_موضوع جلسه ۱۳/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۱۲ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۶۳ از کتاب لوویولن ۳

پرستو از سونات شماره یک باخ برای ویولن تکنواز (از میزان ۱۰۳ تا انتها)

_موضوع جلسه ۱۴/۲:

دروس شماره ۹ و ۱۴ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۶۵ الی ۲۶۹ از کتاب لوویولن ۴

ساراباند پارتیتای شماره ۱ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۱ تا ۹

_موضوع جلسه ۱۵/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۶۶ از کتاب لوویولن ۴

ساراباند پارتیتای شماره ۱ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۱۰ تا ۲۰

_موضوع جلسه ۱۶/۲:

دروس شماره ۱۷ و ۲۵ از کتاب ولفارت

هم نوازی شماره ۶۷ از کتاب لوویولن ۴

ساراباند پارتیتای شماره ۱ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۲۱ تا انتهای قطعه

_موضوع جلسه ۱۷/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۱۳۷ و ۱۴۰ و ۱۴۸ از کتاب شوچیک آرشه

دروس شماره ۲۷۰ الی ۲۷۴ از کتاب لوویولن ۴

منوئه شماره ۲ از پارتیتا شماره ۳ باخ برای ویولن تکنواز (میزانهای شماره ۱ تا ۱۶)

_موضوع جلسه ۱۸/۲:

دروس شماره ۱۰ و ۲۹ از کتاب ولفارت

دروس شماره ۲۷۵ الی ۲۷۹ از کتاب لوویولن ۴

منوئه شماره ۲ از پارتیتا شماره ۳ باخ برای ویولن تکنواز (میزان ۱۷ تا انتها)

_موضوع جلسه ۱۹/۲:

درس شماره ۶ با الگوهای شماره ۱۶۱ و ۱۶۹ و ۱۹۶ و ۱۹۴ از کتاب شوچیک آرشه

هم نوازی شماره ۶۸ از کتاب لوویولن ۴

بوره از پارتیتا شماره ۳ باخ، میزانهای ۱ الی ۱۷

_موضوع جلسه ۲۰/۲:

دروس شماره ۱۵ و ۲۲ از کتاب ولفارت

هم نوازی شماره ۶۹ از کتاب لوویولن ۴

بوره از پارتیتا شماره ۳ باخ، میزانهای ۱۸ تا انتها

< پایان ترم دوم >

علی نوربخش

علی نوربخش

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

دیدگاه ها ۲۱

 • از تلاش مستمر شما و زحماتی که در راه اعتلای دانش نوازندگی ویلن در چند سال اخیر کشیده اید بسیار ممنونم. سرافراز باشید.

 • یاد گیری انگشت گذاری یا مکان یابی انگشتان بر روی گریف، که از پوزیسیون اول آغاز شده و به ترتیب شماره پوزیسیون ها پیش می رود، در واقع آموزش مکان هندسی و فواصل طولی مختلف از شیطانک به مغز است، برای ایجاد طولهایی مشخص از تار مرتعش( طول آزاد سیم از محل ایجاد گره توسط انگشت بر روی سیم تا خرک ساز) که ایجاد نت های مختلف را می کند. بر این اساس اگر این فواصل بطور تدریجی و بر اساس دور شدن “منظم و ترتیبی” از شیطانک به مغز آموزش داده شود بهتر است، بنابراین آموزش پوزیسیون ها به شکل مناسب، ترتیبی است.( هرچند بطور کلی فراگیری پوزیسیون های شماره زوج دست چپ از شماره فرد سخت تر است.)

 • با سلام و تشکر فراوان به خاطر این برنامه مدون و عالی آموزش ویولن.
  این کتابهایی که ذکر شده قابل دسترسی هستند اما اگر امکان داره نت قطعاتی که در برنامه گنجانده شده را بگذازید.چون من ۲ هفته هست که برنامه شما رو آغاز کردم.
  با سپاس فراوان

 • سلام. بسیار مطالب خوبی ارِیه کرده‌اید. اگر مقدور است چند مورد از کنسرتوهای معروف رو هم در صفخه اصلی سایت قرار دهید.

 • با سلام وخسته نباشید به تمام شما دوستان عزیز که در این کار کوشائید .
  ۲ماه است که شروع به اموزش ویولن کرده ام خواستم بدونم که ایا شما از طریق انترنت اموزش ویولن تئوری یاغیره… از پایه را دارید

 • با سلام،خیر، کلاس آموزش ویولن بصورت حضوری مفید بوده و کلاس اینترنتی ویولن کارایی چندانی ندارد، ضمن آنکه با توجه به سرعت کم اینترنت اکثر کاربران در ایران این مشکل نیز به موارد اجرایی این نوع کلاس افزوده می گردد.

 • با سلام. حدود یک سال و نیم است که نوازندگی ویولن را آغاز کردم. و فقط کتاب لوویولن۱ را به طور کامل کار کرده ام. و در حال حاضر ولفارت و هریمالی و کنسرت های کوچک برای ویولن و قطعه های کلاسیک را تمرین می کنم. استادم کتابهای لو ویولن را قبول ندارد. به نظر شما این شیوه یادگیری ویولن درست است؟

 • خیر، به نظر من صحیح نیست و عواقب خوبی هم برای هنرجو نخواهد داشت. اگر بخواهیم دروس کتب لوویولن و ولفارت و کایزر و… رو با هم مقایسه کنیم، مفایسه ای مانند رابطه قضایای هندسه در ریاضیات و تمرینات مربوط به هر قضیه خواهیم داشت. در لو ویولن ها، دروس و مطالب نوازندگی ویولن آموزش داده می شود( به شکلی صحیح و اصولی- به مانند آموزش قضایای درسی هندسه) و در کتب ولفارت، کایزر، کروتز، تکنیک شوچیک و… مهارت یابی در زمینه این دروس بدست می آید( بمانند تمرینات دروس هندسه) و در اینجا دقت به تفاوت مطالب درسی-آموزشی و مهارت یابی مشخص می گردد. بنابراین به نظر من، تمرکز و یادگیری مجموعه این کتب بدون کنار گذاشتن بخشی از آنها صحیح است. نکته دیگر این است که در این برنامه مدون آموزش، تقدم و تاخر و هماهنگی بین دروس کتب مختلف نیز در نظر گرفته شده تا مشکلی برای هنرجو بوجود نیاید. در ضمن وقتی فردی می تواند یک متد وروش آموزشی را( که سالهاست در دنیا تدریس می شود و نتایج مفید آن بر روی هنرجویان دیده شده و مولف آن نیز از اساتید برجسته این شاخه است) قبول نداشته باشد که خود دارای متد آموزشی منتشر شده و رساله معتبر آموزشی باشد و اگر نه… .با تشکر

 • با عرض سلام و تشکر از مطالب بسیار جالب و مهم که در اختیارمخاطبان گذاشته اید.
  اگر امکان دار قسمت های قبلی مطلب اصول نوازندگی ویولون(از قسمت ۱ تا این قسمت تازه) را دوباره در وب سایت خود قرار دهید چون من تازه باسایت شما آشنا شده ام و به آن دسترسی نداشته ام.
  با تشکر

 • سلام
  دوست عزیز شما میتوانید از صفحه نویسنده هر مطلب، شماره های قبلی آن مطلب را بیابید یا از سرچ سایت استفاده کنید. در این صفحه شما میتوانید روی نام نویسنده کلیک کنید و صفحه او را بیابید.

 • درود. من از ۳۰ سالگی ویولن رو شروع کردم و از همون ابتدای تمرینات پتانسیل و استعدادمو کشف کردم. من عاشق فلسفه غرب و آدمی درونگرا هستم و گوش قوی دارم.به هنر باروک عشق میورزم و با سازم ایده های فلسفی و اخلاقی رو به فضای اطرافم منتقل میکنم. چقدر خوب شد که دو سال قبل یکی از دوستانم پیشنهاد کرد که دنبال کار دلم بروم.

 • bebin dadashe man man khodam az 5 salegim vialon mizadam bayad aval pozision 3 shoro beshe bad 2 va 4 bad 7 badesh ziyad fargh nemikone ina az hame bishtar karbord daran to vialon

 • سلام.من من ۱۵ سالمه و دو سال ونیمه که کلاس می رم. الان کتاب سوم هنرستان موسیقی آقای خالقی را کار می کنم.از نظر شما سطح این کتاب ها چه طوره به نسبت بقیه؟آیا باید کتاب ای دیگه ای را به برنامه اضافه کنم؟

 • سلام کاش یه سایت طراحی کنید که کسایی مثل من که عاشق ویولن هستن اما امکان رفتن به کلاس ندارن اینجوری مایوس نشن. مرسی

 • هرکاری راه وروش خودش روداره.هرکسی میتونه به چیزی که علاقه داره با سیا ست داشتن بش برسه.فقط باید از راهش وارد شی…

 • سلام.کتاب اصلی که استاد من از روی آن درس می دهد سوزوکی است.احساس می کنم سوزوکی به صورت پایه ای و عمیق آموزش نمی دهد.به نظرتون خودم کتاب ل ویولن رو شروع کنم یا استادمو عوض کنم؟
  مرسی

بیشتر بحث شده است