گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت سوم)

“ترم سوم “

چشم انداز ترم:

ادامه آموزش های مربوط به پوزیسیون ها، اتودها و قطعات ویولن کلاسیک از برنامه های این دوره است. در این ترم، آموزش اتودهای منتخب کتاب ولفارت که از ترم قبل آغاز گردیده بود، پی گیری می گردد.

منابع:

۱- مجموعه کتاب های لو ویولن کریک بوم از” انتشارات چنگ”.

۲- کتاب ولفارت، شصت اتود مقدماتی از” انتشارات چنگ”.

۳- ویوالدی: کنسرتو ویولن لا مینور اپوس ۳ شماره ۶

۴- ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز

۵- رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، اپوس ۵۰


امتحان پایان ترم:

اجرای صحیح تمامی دروس زیر:

۱- موومان اول از کنسرتوی ویولن ویوالدی اپوس ۳ شماره ۶

۲- درس شماره ۵۶ کتاب ولفارت

۳-درس شماره ۳۰۳ و ۳۳۳و ۳۳۴ و ۳۴۱ از کتاب لو ویولن شماره ۴

برنامه جلسات ترم سوم:

الف- ادامه آموزش پوزیسیون سوم

شامل:مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه، آموزش پوزیسیون سوم، آموزش نواختن دوبل نت پوزیسیون اول ودوم و سوم

_موضوع جلسه ۱/۳:

دروس شماره ۲۸۰ الی ۲۸۶ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۶ و ۲۳ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۱ تا ۱۳ موومان اول

_موضوع جلسه ۲/۳:

هم نوازی های شماره ۷۰ و ۷۱ از کتاب لو ویولن۴

دروس شماره ۷ و ۲۰ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۱۴ تا ۲۸ موومان اول

_موضوع جلسه ۳/۳:

هم نوازی های شماره ۷۲ و ۷۳ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۱۱ و ۱۹ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۲۹ تا ۴۵ موومان اول

_موضوع جلسه ۴/۳:

دروس شماره ۲۵۶ الی ۲۶۱ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۳۱ و ۳۳ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۴۶ تا ۵۸ موومان اول

_موضوع جلسه ۵/۳:

دروس شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ و هم نوازی شماره ۶۴ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۳۴ و ۳۶ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۵۹ تا انتهای موومان اول

_موضوع جلسه ۶/۳:

درس شماره ۲۶۴ و هم نوازی شماره ۶۵ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۳۸ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی کل موومان دوم

_موضوع جلسه ۷/۳:

دروس شماره ۲۹۴ الی ۲۹۹ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۳۹ و ۴۲ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۱ تا ۲۴ موومان سوم

_موضوع جلسه ۸/۳:

دروس شماره ۳۰۱ الی ۳۰۳ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۴۰ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۲۵ تا ۵۰ موومان سوم

ب- آموزش پوزیسیون چهارم

شامل:مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه، آموزش پوزیسیون چهارم

_موضوع جلسه ۹/۳:

دروس شماره ۳۰۴ الی ۳۱۰ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۴۱ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۵۱ تا ۹۵ موومان سوم

_موضوع جلسه ۱۰/۳:

دروس شماره ۳۱۱ الی ۳۱۳ و هم نوازی شماره ۷۴ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۴۳ کتاب ولفارت

کنسرتو ویولن ویوالدی از میزان ۹۶ تا انتهای موومان سوم

_موضوع جلسه ۱۱/۳:

هم نوازی های شماره ۷۵ و ۷۶ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۴۴ کتاب ولفارت

ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۱ تا ۱۰

پ- آموزش پوزیسیون پنجم

شامل: مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه، آموزش پوزیسیون پنجم

_موضوع جلسه ۱۲/۳:

دروس شماره ۳۱۶ و ۳۲۰ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۴۵ و ۴۶ کتاب ولفارت

ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۱۱ تا ۱۷

_موضوع جلسه ۱۳/۳:

دروس شماره ۳۲۱ الی ۳۲۳ و هم نوازی شماره ۷۷ از کتاب لوویولن۴

دروس شماره ۴۷ و ۴۸ کتاب ولفارت

ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۱۸ تا ۲۵

_موضوع جلسه ۱۴/۳:

هم نوازی های شماره ۷۸ و ۷۹ از کتاب لو ویولن ۴

درس شماره ۴۹ کتاب ولفارت

ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۲۶ تا ۳۲

ت- آموزش پوزیسیون ششم

شامل:مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه، آموزش پوزیسیون ششم

_موضوع جلسه ۱۵/۳:

دروس شماره ۳۲۶ و ۳۳۴ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۵۰ کتاب ولفارت

ژیگ از پارتیتای شماره ۲ باخ برای ویولن تکنواز، میزانهای ۳۳ تا انتهای قطعه

_موضوع جلسه ۱۶/۳:

هم نوازی های شماره ۸۰ و ۸۲ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۵۱ کتاب ولفارت

رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، میزانهای ۱ الی ۳۳

ث- آموزش پوزیسیون هفتم

شامل: مهارت یابی دست چپ، آموزش قطعه، آموزش پوزیسیون هفتم

_موضوع جلسه ۱۷/۳:

دروس شماره ۳۳۵ تا ۳۴۰ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۵۴ کتاب ولفارت

رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، میزانهای ۳۴ الی ۵۱

_موضوع جلسه ۱۸/۳:

دروس شماره ۳۴۱ تا ۳۴۳ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۵۶ کتاب ولفارت

رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، میزانهای ۵۲ الی ۶۶

_موضوع جلسه ۱۹/۳:

دروس شماره ۲۸۸ تا ۲۹۱ از کتاب لوویولن۴

درس شماره ۵۹ کتاب ولفارت

رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، میزانهای ۶۷ الی ۸۲

_موضوع جلسه ۲۰/۳:

درس شماره ۶۰ کتاب ولفارت
درس شماره ۲۹۲ از کتاب لوویولن۴
رومانس بتهوون برای ویولن و ارکستر، میزانهای ۸۳ تا انتها

< پایان ترم سوم >

علی نوربخش

علی نوربخش

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

۱ نظر

بیشتر بحث شده است