گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

آنچه که مشخص می باشد این است که تلاش گرگ ها در زوزه ی جمعی، ایجاد فضایی چندصوتی است. این موضوع را پیانیست فرانسوی، “Hélène Grimaud”، نیز تجربه کرده است. او می گوید گرگ ها همانند انسان ها علاقه مند به تولید اصوات آهنگین هستند. هدف از تولید این اصوات می تواند نوعی ایجاد ارتباط باشد. از طرفی، وی با توجه به علاقه ی خاص خود به گرگ ها و حضور در کنار آن ها گزارش داده است که اگر فردی در کنار چند گرگ و با نوت خاص زوزه بکشد، گرگ ها فرکانس صدای خود را به گونه ای تغییر می دهند تا فضای چند صدایی تولید شود (۵).

حال در این بین گاهی تمام گرگ ها سعی در تولید یک نوت کرده و در این تلاش می توان ضربان بین زوزه ی گرگ ها را هم شنید. به

Audio File این فیلم

برگرفته از صفحه ی اینستاگرام “WildlieFirst” نگاه کنید.

آنالیز زوزه ی گرگ: روش انجام کار

برای آنالیز صدای زوزه ی گرگ از
audio file

یک فایل صوتی

که در فضای مجازی موجود است (۱۰) استفاده شد. برای بررسی این فایل صوتی از چندین نرم افزار مختلف استفاده گردید:

۱- نرم افزار (۱۱) TF32: این نرم افزار ابزاری است جهت تحلیل آکوستیکی کلام یا هرموج صوتی دیگر. طیف فرکانس- زمان صدای گرگ که توسط نرم افزار TF32 به دست آمده، در زیر نمایش داده شده است. با توجه به کیفیت فایل صوتی و بر اساس طیف حاصل از آنالیزآن، می توان صدای پایه با پنج صدای فرعی موجود در ساختارهارمونیک را مشاهده کرد. در این طیف، مشخص است که گرگ در طول زمان حدود ۴. ۹۳۲ ثانیه، زوزه ای با ساختار “Flat”، شروعی بالا رونده و انتهایی پایین رونده سر داده است:

222

۲- نرم افزارهای “Soundforge” (ساند فرج) (۱۴) و “Transcribe” (ترنسکریب) (۱۳) و نرم افزارمیکروتونال “Scala” (اسکالا) (۱۲)، جهت تعیین اندازه فواصل موجود در زوزه ی گرگ به کارگرفته شدند. دو نرم افزار اول با آنالیز فایل صوتی، طیف صدا و اندازه ی تقریبی هارمونیک ها را به دست داده (پارامترهای آنالیز در شکل زیر مشخص است) و می توان با انطباق صدای زوزه با فواصل تعیین شده در نرم افزار “Scala”، تقریب شنیداری خوبی برای اندازه ی فواصل مشخص کرد. در شروع این فایل صوتی، صدایی با طول زمان حدود ۰. ۲۲۷ ثانیه را می شنویم که بر اساس تحلیل طیف صدا، فاصله ای است بینA#4 و B4:

نتایج

در این بررسی، طول فواصل زمانی درموج صدای یک نمونه زوزه ی گرگ با کمک نرم افزارهای “Soundforge” و “Transcribe” و اندازه ی تقریبی فواصل موسیقایی با کمک نرم افزار “Scala” و به صورت شنیداری (با دست یابی به حداقل ضربان ناشی از هم زمانی دوصدا) اندازه گیری شد. در شکل زیر، اندازه ی تقریبی فواصل موسیقایی (بر حسب “Cent”) مشاهده می شود:

در صدای ضبط شده و دربین زمان های ۱. ۹۹۸ و ۲. ۵۹۴ ثانیه، می توان

audio file

این فایل صوتی

را شنید.

این ضربان ناشی از وجود هم-زمان دو فرکانس نزدیک به هم در اطراف نوت #C است.

در این بررسی برای به دست آوردن اندازه ی فواصل موسیقایی، حداقل ضربان تولید شده در همزمانی صدای زوزه و فاصله ی متناسب ایجاد شده توسط نرم افزار “Scala” ملاک قرار گرفت. از طرفی برای اندازه گیری تقریبی فواصل زمانی، فاصله ی زمانی “IOI” (مخفف Inter-onset Interval) بین نقطه ی شروع تغییرات صوتی در موج زوزه ی گرگ، معیار بوده و سعی شده است این فاصله با تقریب خوبی به دست آید.

با توجه به اطلاعات به دست آمده ازآنالیز فایل صوتی و با استفاده ازبرنامه نوت نویسی انکور (۱۵) می توان این زوزه را نوت نویسی کرد. فواصل زمانی نوت نویسی، تقریبی بوده و بر اساس طول نسبی فواصل زمانی موجود در فایل صوتی انتخاب شده اند:

همچنین با استفاده از برنامه “Cakewalk” (ککواک) (۱۶) و سمپل های تحت برنامه “Kontakt” (کنتاکت) (۱۷) و بر اساس اطلاعات آنالیز، زوزه ی گرگ شبیه سازی گردید که در اینجا

audio file

این نمونه ی صوتی شبیه
سازی شده

را می توان شنید.

بحث درباره ماهیت موسیقایی زوزه ی گرگ

موسیقی پنهان در زوزه ی گرگ می تواند سوال های بسیاری را در ذهن ایجاد کند. مهم ترین سوال این است که آیا حیوانات توانایی آفرینش موسیقایی دارند؟ آیا ممکن است معیارهای بشری موسیقی، به لحاظ شکل در عرصه ی آوای جانوران وجود داشته باشد (۵۵,۱۸)؟

هنگامی که انسان موسیقی خلق می کند، فهرست بلند بالایی از معیارها وجود دارد. موسیقی خلاقیتی است که به عینیت قصد و نیت منجر خواهد شد. در این کار قصدی در بین است، نتیجه ای مورد نظر است که در معیارهای موسیقی و عناصر فرهنگی آن ها اشتراک دارد. موسیقی بشری به طور وسیعی با نسبت های زمان مند و زودگذر آمیخته است (۵۶,۱۸). آیا این ها ویژگی موسیقی بشری در دنیای جانوری هم وجود دارند؟ بعضی از جانوران )مانند گرگ و پرندگان) صاحب آوا و نوایی هستند که ماهیت متفاوتی دارد. آیا می توان گفت نواهایی از این نوع دارای مولفه های اصلی و بنیادین موسیقی مانند ملودی، نظام متریک، ریتم و غیره هستند (۵۷,۱۸)؟

مش (François Bernard Mâche)، آهنگساز فرانسوی، شاگرد الیویه مسیان و نویسنده کتاب “Music, Myth and Nature: or, The Dolphins of Arion”، معتقد است که آواز پرندگان بر اساس تکرار و تغییر، دو تکنیک آفرینش موسیقی، شکل می گیرد (۲۵).

شاهین مهاجری

شاهین مهاجری

متولد ۱۳۵۰ تهران
لیسانس زمین شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
نوازنده و محقق تمبک و میکروتونالیست

۱ نظر

بیشتر بحث شده است