گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

اختلالات صدای خوانندگان (۶)

افرادی که صدای خود را از دست می دهند یا نشانه هایی از اختلال صدا در آنها مشاهده می شود که آسیب شناس گفتار و زبان نمی تواند برای آن علت عضوی یا جسمی پیدا کند، متناسب با نوع اختلال صدایشان، آسیب شناس می تواند بی صدایی یا گرفتگی صدای آنها را اختلال صدا با منشأ عملکردی طبقه بندی کند، که این نوع اختلالات صدا معمولا با صدا درمانی بهبود می یابد.

هنگامی که پر کاری صدا، استفاده ی زیاد، نادرست، و بد از صدا تشخیص داده شده می توان به کمک صدا درمانی این موارد را کاهش داد یا از بین برد. علت اصلی ندول ها و پولیپها، پرکاری ممتد صداست. این ضایعات را، پس از تشخیص، می توان با صدا درمانی بهبود بخشید. بن نینگرو جاکوبسون (۱۹۹۵) با پژوهشی که روی ۱۱۵ بیمار مبتلا به ندول تارآواها انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که، ۹۴ درصد آنها بر مشکل خود غلبه پیدا کرده اند. براساس نتیجه گیری آنها با برنامه ی درمانی مناسب و مراقبت آسیب شناس گفتار و زبان، ندول ها به طور کلی برطرف می شوند و عملکرد صدا به حالت طبیعی برمی گردد (ص ۳۲۶). در این کتاب، بخش اعظم فصل ۶، به روش هایی از صدادرمانی اختصاص یافته است که آسیب شناس گفتار و زبان در درمان اختلالات کارکردی صدا استفاده می کند.

متخصص بالینی صدا،آسیب شناس گفتار و زبان باید پیوسته در جست و جوی تولید بهترین و مناسب ترین صدا برای بیمار باشد. این جست وجو ضروری است، زیرا تولید صدا تا حد زیادی خودکار است، به ویژه جنبه هایی چون ارتفاع و کیفیت صدا. بیمار نمی تواند آگاهانه صداسازی را به اجزای گوناگون تجزیه کند، و سپس امیدوار باشد که می تواند آنها را به صورت صداسازی آرمانی ترکیب کند. روشهای درمان صدا، در درجه ی نخست ابزاری آسان ساز هستند، یعنی روش درمانی ویژه ای را آزمایش می کنیم تا ببینیم آیا این روش منجر به تو صدای بهتری می شود یا نه.

اگر این روش منجر به تولید صدای بهتری بشود، از آن در حکم ابزار درمان استفاده می کنیم. اگر این روش منجر به تولید صدای بهتری نشود، بی درنگ آن را کنار می گذاریم. بخشی از هر جلسه ی درمان، باید به بررسی و کشف بهترین صدای بیمار اختصاص یابد. هنگامی که بیمار صدای قابل قبولی تولید کرد، بهترین، صدای بیمار را هدف در نظر می گیریم. راحت ترین صدای تولیدشده با صدایی که بهترین کیفیت را داشته باشد. اغلب در حکم هدف بیمار در درمان اشکالات کارکردی صدا استفاده می شود.

مسعود پورقریب

مسعود پورقریب

۱ نظر

بیشتر بحث شده است