گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

هماهنگی گیتار و پیانو در گروه های کوچک Jazz (قسمت سوم)


روش Freddie Green برای گیتار بسیار خوش صدا است و به قول معروف خوب صدا میدهد اما اگر پیانو بخواهد جای گیتار را بگیره موضوع عوض میشه چرا که زدن آکورد هایی

با نت سیاه درهر میزان با پیانو برخلاف حالتی که گیتار اینکا را انجام میدهد، نتیجه جالبی بدست نمیدهد.

دلیل آن میتواند خوش صدا و ظریف بودن صدای گیتار هنگامی که با نت های سیاه همراهی می شوبد باشد، در واقع نحوه نوازندگی لطیف با گیتار خروجی خوبی بدست می دهد برخلاف

حالت چکشی بودن صدای پیانو که صدای تولیدی را خشن جلوه می دهد.

اما می توان از خاصیت چکشی بودن صدای پیانو استفاده کرد و با استفاده از نت های کم کشش مسئولیت نگاه داشتن ریتم را بجای گیتار به پیانو واگذار کرد و در عوض از گیتار خواست

که در اطراف ریتمی که بصورت ثابت توسط پیانو اجرا می شود به زدن آکورد بپردازد. به شکل نگاه کنید و ببینید که چگونه پیانو ریتم ثابتی را نگاه میدارد و در عوض گیتار به همراهی

اطراف پیانو میپردازد

در این حالت پیانو ریتم را نگاه میدارد و گیتار در اطراف ریتم به اجرای آکورد میپردازد

تنها نکته بسیار مهم در این روش این است که هردو نوازنده پیانو و گیتار تحت این شرایط باید progression آکورد ها را دقیقا” دنبال کنند چه در اینصورت با زدن اشتباه هر آکورد

توسط دیگری حاصل موسیقی بد صدا خواهد شد. درست برخلاف روش Freddie Green چون پیانو به زدن نت های آکورد اکتفا میکرد و بندرت voicing های دوصدایی از آکوردها

را در خارج ضربها اجرا می کرد.

بخصوص دو نوازنده باید سعی کنند که در آکوردهای Altered تفافق نظر داشته باشند و هارمونی یکسانی را بعنوان آکورد بشناسند.

کاوه رهنما

کاوه رهنما

متولد ۱۳۴۶ تهران
لیسانس الکترونیک
نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی

دیدگاه ها ۲

بیشتر بحث شده است