گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

اصول نوازندگی ویولن (۱۴)

تذکر-۲۵: باید دقت داشت که در هیچ از یک از آرشه های چپ و یا راست، دست گیری آرشه و یا آرشه کشی نبایستی باعث ایجاد حالت گرفتگی در ناحیه سمت راست قفسه سینه و یا بالا گرفتن غیر عمدی شانه گردد. یک اشتباه بسیار رایج در این زمینه، بالا آمدن تدریجی شانه در آرشه کشی با جهت چپ و با نزدیک شدن به پاشنه است و مورد دیگر بالا گرفتن غیرعمدی شانه در هنگام دست گیری آرشه در ناحیه پاشنه، در آرشه راست می باشد.

تذکر-۲۶: لازم به یادآوری است که مچ هرگز نباید در حالت “حداکثر” دامنه حرکتی خود و یا تحت فشار، نسبت به ساعد دچار شکستگی گردد.

زیرا ایجاد شکست در حالت حداکثر دامنه حرکتی مچ باعث ایجاد خستگی، گرفتگی، درد و در نهایت بیماری می گردد.


بالا آمدن اشتباه تدریجی شانه

تذکر-۲۷: در یک آرشه راست با رسیدن به نوک، بازو نبایستی در اثر چرخش اضافه از مفصل شانه خارج از محل طبیعی خود و یا عقب تر قرار گرفته باشد و به عبارت دیگر چرخشی بیش از حد معمول به سمت عقب نسبت به تنه نوازنده داشته باشد.

تذکر-۲۸: در صورتی که آرشه دارای طولی بلندتر از آنچه مورد نیاز آناتومی و فیزیک بدن نوازنده باشد(مواردی چون ناهماهنگی طول بازو، طول کلی دست و یاعرض شانه با طول آرشه مورد استفاده نوازنده) و یا آنکه نوازنده ساز را در خارجی ترین نقطه عرض شانه نسبت به گردن قرار داده باشد، با رسیدن به “نوک آرشه” مچ در راستای عمود بر ساعد و به سمت بالا مجبور به شکستن خواهد شد که این شکل شکست رو به بالای مچ، “در محل نوک آرشه” مطلوب نیست.


خروج اشتباه به سمت عقب بازو

نسبت به تنه در نوک آرشه

تذکر-۲۹: بهتر است نوازنده با توجه به وضعیت آناتومی بدن خود و در نظر گرفتن مسائلی چون طول عناصر ساعد و بازوی دست، نیز شکل دست و عرض شانه خود و از طرف دیگر وزن کلی دست راست خود نسبت به تهیه یا سفارش جهت ساخت آرشه مناسب اقدام نماید و از بکارگیری آرشه های ناهماهنگ با فیزیک بدنی خود که می تواند عوارضی همچون بوجود آمدن ضعف در ساختار آرشه کشی تا بیماری گردد، جلوگیری نماید.


شکست اشتباه مچ در راستای

عمود بر ساعد و به

سمت بالا در نوک

الگوی شماره ۲/۱:

-زاویه قرار گیری آرشه بر سیم:

هرگاه حداکثر صداگیری از ساز مورد نظر باشد، برای انتقال بهتر نیرو لازم است تا آرشه به شکل عمود بر سیم قرار گیرد و در یک فاصله تقریبی به اندازه “عرض موی آرشه” از خرک، عمل آرشه کشی انجام پذیرد.


شیوه آرشه کشی قائم بر سیم

عمود گرفتن آرشه نسبت به سیم باعث می گردد تا سطحی یکنواخت و هماهنگ از موی آرشه سیم را به ارتعاش در آورد.

در این رابطه لازم است هنرجویان شیوه آرشه کشی عمود بر سیم و در نزدیکی خرک را بطور جداگانه تمرین نموده و هنرجویان با روش صداگیری قوی از ساز آشنا گردند.


مایل ساختن آرشه و فرم صحیح

آرشه کشی به موازات خرک

ناموازی بودن اشتباه

امتداد آرشه و خرک

می توان نوازنده را به مثابه مدیری توانا فرض کرد که فارغ از اینکه در کدام سازمان با چه حد از منابع انسانی و مالی مشغول به کار است، از بیشترین پتانسیل مجموعه تحت مدیریتش بهره گیری می نماید.

به طبع یک نوازنده توانا، بایستی بتواند در هنگام نواختن با سازهای مختلف و دارای پتانسیل های متفاوت از لحاظ صدادهی، از حداکثر توان هر ساز بهره برداری نماید و از این رو لازم است تا هنرجویان با روش صداگیری قوی از ساز آشنا گردند.

حالت عمومی آرشه کشی، با کمی مایل ساختن زاویه آرشه نسبت به سیم و به سمت گریف انجام می پذیرد)به اصطلاح با خواباندن آرشه).

در این رابطه لازم است تا از بیش از اندازه خواباندن آرشه که باعث جدایی بخشی از موی آرشه از روی سیم می گردد، اجتناب نمود.

مایل ساختن آرشه و فرم صحیح آرشه کشی به موازات خرک” مایل ساختن آرشه و فرم صحیح آرشه کشی به موازات خرک مایل ساختن آرشه از سر خوردن آرشه به سمت گریف در حین آرشه کشی جلوگیری می نماید و نیز باعث ایجاد صدایی نرم، یکنواخت و متعادل، حاصل از آرشه کشی می گردد.

viol.ir

علی نوربخش

علی نوربخش

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

دیدگاه ها ۴

بیشتر بحث شده است