گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ابن سینا؛ علم موسیقی دو بخش است، ترکیب نغمات و اوزان

حسین ابن سینا ابن عبدالله معروف به ابن سینا دانشمند، فیلسوف و پزشک بزرگ قرن چهار و پنجم هجری قمری از بزرگان و علمای موسیقیدان زمان خود بوده است. او مباحث اصلی موسیقی را با نهایت دقت تشریح نموده و در این مباحث پیرو فارابی می باشد، عقاید او را تشریح می کند و در بسیاری موارد دارای ابداعات و ابتکار است.

ابن سینا در تالیفات موسیقی خود در مباحث گوناگون وارد شده و آنها را مختصر، مفید و با دلا یل منطقی بیان کرده که نتنها به اصول فیزیکی و ریاضی تکیه می کند بلکه دامنه بحث را به فلسفه و علم النفس نیز می کشاند.

تالیفات موسیقی ابن سینا:
ابن سینا سه کتاب موسیقی دو عدد به زبان عربی و یکی به زبان فارسی دارد که از همه مبسوط تر و مهم تر بیست هزار کلمه از فصل دوازدهم از بخش ریاضی کتاب الشفا و بعدی سه هزار کلمه در کتاب النجات است که خلاصه ای از همان کتاب شفا است و سومی به فارسی در کتاب دانش نامه که خلاصه ای از کتاب النجات است. از کتاب دانشنامه دو نسخه خطی در موزه بریتانیا است و از «شفا» هفده نسخه خطی به این قرار موجود است: یکی در کتابخانه سپهسالار، دو نسخه در کتابخانه مجلس، یک نسخه در کتابخانه حاج سید نصر الله تقوی، دو نسخه در کتابخانه مشکوه، یکی در کتابخانه استان رضوی، دو نسخه در کتابخانه بودلیان اکسفورد، یک نسخه در مکتب هندی لندن، یک نسخه دیگر در جامعه لید در هند، یک نسخه در کتابخانه جون رایلندز در منچستر، دو نسخه در کتابخانه مصری در قاهره، یک نسخه در کتابخانه جمعیه الملکیه السیویه در لندن و بالاخره یکی هم در کتابخانه اوبسالا در سوئد.

موسیقی شفای ابن سینا:
این کتاب شامل شش بخش به قرار زیر است:

بخش اول، ۵ فصل به این ترتیب: ۱ – مقدمه درباره روش تحقیق و تعریف صدا، ۲ – تعریف موسیقی و علل ایجاد صوت و زیر و بمی وعلل آن، ۳ – شناسایی ابعاد موسیقی، ۴ -ابعاد ملایم مرتبه اول، ۵ – ابعاد ملایم مرتبه دوم

بخش دوم، ۲ فصل به این ترتیب: ۱ – جمع و تفریق اعداد، ۲ – مضاعف و نصف کردن ابعاد

بخش سوم، ۳ فصل به این ترتیب: ۱ – راجع به اجناس، ۲ – شماره اجناس، ۳ – اجناس قوی

بخش چهارم، ۲ فصل به این ترتیب: ۱ – جمع یا دستگاه، ۲ – ایجاد اهنگ از نت های موسیقی

بخش پنجم، ۵ فصل به این ترتیب: ۱ – نت های موسیقی، ۲ – علم اوزان، ۳ – وزن خوانی، ۴ – اوزان چهار تایی و پنج تایی و شش تایی و اوزان معمولی، ۵ – شعر و اوزان شعری

بخش ششم، ۲ فصل به این ترتیب: ۱ – ترکیب یا تالیف آهنگ، ۲ – اسباب های موسیقی

تعریف موسیقی:

«موسیقی یکی از علوم ریاضی است که منظور آن مطالعه صدا های موسیقی و بحث در ملایمت و عدم ملایمت و همچنین کشش آنها و قواعد ساختن قطعات آن است. بنابراین علم موسیقی شامل دو بخش است و علم ترکیب نغمات مربوط به صدا های موسیقی و علم اوزان مربوط به زمانهایی که صدا های یک نغمه را از یکدیگر جدا مینماید. پایه این دو قسمت بر اصولی استوار است از علومی خارج از موسیقی اخذ می شوند که بعضی از این اصول از ریاضی و بعضی دیگر از فیزیک و علوم طبیعی و برخی از هندسه گرفته می شوند.»

تعریف صدا:
«می گویم صدا یکی از پدیده های خارجی است که حواس ما درک می کند و احساس آن ممکن است خوشایند باشد و در این مورد صفتی از صدا در نظرم است که آن را به گوش مطبوع یا نامطبوع می کند و نه اثری که در نتیجه شدت غیر عادی آن حاصل می شود و تنها خاصیتی از اجسام مادی است که در همه امتداد ها ظهور می کند.»

قوانین ارتعاش:
«در شرح علل زیری و بمی صدا، قوانین ارتعاش را در اجسام روشن می سازد، علل زیری و بمی صدا عبارتند از: اتصال شدید ذرات جسم و سختی آن (معرف به قابلیت ارتجاع) و کوچکی ابعاد آن و زیادی نیروی کشش درجه زیری و بمی با زیاد و کم شدن علل ان بستگی دارد و مثلا” تاری با کشش ثابت با تغییر طول، صدا هایی با زیری و بمی متفاوت ایجاد می کند و هر چه طویل تر باشد صدا بم تر است.»

تعیین به عدد و صدا:
«این مورد با اندازهگیری مقادیر خواصی که به ان اشاره شد میسر است و همچنین مقایسه مقادیر خواص مشابه آن انجام می شود (یعنی از میان مولفه های موثر، همه بجز یکی ثابت اند) که این بیان در حقیقت راهی برای یافتن قوانین ارتعاشی سیمها در فیزیک کلاسیک است»

شناسایی ابعاد:
«هر گاه بعدی در نظر گرفته شود ممکن است اختلاف دو صدا آنچنان باشد که یکدیگر را برانند و به زحمت مجتمع شوند یا به هم بپیوندند و هم را نرانند که در این حالت بعد را ملایم و در حالت اول ناملایم گویند. لذا اختلافی که سبب ملایمت شده با اختلافی که موجب عدم ملایمت می شود فرق دارد و هر گاه بین دو صدا یک بعد شباهتی باشد، ملایمت مسلم است.»

درجه ملایمت ابعاد:
ابعاد ملایم (consonant) و غیر ملایم (dissonant) را با نسبتهای مشخص معرفی می کند. ابعاد ملایم را آنهایی میداند که صداهای آن بالفعل یا بالقوه مشابه باشند انهایی که بالفعل مشابه اند که بانسبتهایی از اکتاو معرفی شوند و انهایی بالقوه مشابه اند که نسبتهایی به صورت یا به اصطلاح (superpariels)  باشند.

جمع و تفریق ابعاد:
در این مورد به پیروی از روش فارابی ضرب و تقسیم نسبتهای معرف آنها را به کار می برد و این عمل در حقیقت مبدا اختراع لگاریتم است.

ملودی و هارمونی:
در تقسیم اجناس اهمیت مخصوصی به جنس قوی مرکب از دو پرده ۹ تقسیم به ۸ و بقیه ۲۵۶ تقسیم به ۲۳۴ از نیم پرده میدهد و مخصوصا” گوشزد می کند که ۲۵۶:۲۳۴ از نیم پرده کمتر است وبا وجود اینکه این بعد به خودی خود جز ابعاد غیر ملایم است (که ان را با عنوان مقدمه ای بر فیزیک فاصله های مطبوع و نامطبوع به طور کامل شرح دادیم) ولی وجود آن در دنباله دو بعد ملایم مطبوع است چنانکه میدانیم این جنس معرف گام ماهور ایرانی و ماژور موسیقی غربی است (هر چند این دو با هم فرق دارند). همچنین بین اجناس ملایم تر آنها را از نوعی میدانند که ابعاد آن به ترتیب ۱۰ به ۹ و ۹ به ۸ و ۱۶ به ۱۵ باشد و چنانکه مشهود است گام هارمونی از فواصل فوق ساخته می شود.

هارمونی:
ابن سینا وجود هارمونی را به معنای امروزی می دانسته صدا ها ممکن است با هم یا پی در پی نواخته شوند چنانکه می دانیم برای ساختن آهنگ صداهایی به کار می روند که پی در پی دنبال هم واقع شوند، وقتی چندین صدا با هم نواخته شوند در حکم یک صدا می گردند ولی چنانکه اخطلاط انها با اصول صحیح باشد باعث تقویت ملودی می گردد.

ماخذ: ابداعات ابن سینا در موسیقی، دکتر مهدی برکشلی

با تلخیص واندکی تصرف از شیدا

 

ملیحه شیدایی فر

ملیحه شیدایی فر

۱ نظر

بیشتر بحث شده است