گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

کامیار صلواتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
صلواتی
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۶۹، تویسرکان پژوهشگر حوزه‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی و تاریخ معاصر موسیقی در ایران کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است