گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

گوستاو هولست، آهنگساز سرشناس انگلیسی (۴)

تفسیری مختصر

این سوئیت ارکستری چندان تصویر کننده سیارات به عنوان اجرام سماوی نیست بلکه بیشتر درباره صفاتی انسانی است که به آنها بر می گردد. این اثر هولست همیشه طرفداران بسیار داشته است.

مارس (مریخ)، آورنده جنگ

مارس با یک اوستیناتوی تهدید کننده پنج ضرب در یک میزان شروع می شود و روی آن موسیقی به صورت امواجی برمی خیزد که با شدتی بیش از پیش در ارکستر می توفند تا سرانجام همه چیز ناگهانی به پایان می رسد.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید


audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

ونوس (زهره)، آورنده صلح

بر خلاف مارس حالت ونوس نوعی شوق هوسبازانه است. هارپ ها و سولوهای بادی چوبی بر لطافت این الهه تاکید می کنند.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

مرکوری (عطارد)، پیام آور بالدار

واکنش های فرز و چابکی خیره کننده مشخصه مرکوری است. این موومان یک اسکرتسوی کوتاه و سبک است.


audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

ژوپیتر (مشتری)، آورنده شادی

ارکستر ضمن اینکه عظمت این غول آسمانی را نشان می دهد، بر روحیه شاد ژوپیتر نیز تاکید می کند.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

قسمت مرکزی و گسترده ملودی، بعدها در سرود همه پسندی تحت عنوان “به تو سوگند می خورم، میهن من” به کار گرفته شد.


audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

ساتورن (زحل)، آورنده کهولت

در کنار شادی ژوپیتر، کهولت ساتورن کاملا چشمگیر است.


audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

الگوهای خسته و مکرر و آکوردهای سنگین به مرثیه سرایی موقر سازهای برنجی ثقل بیشتری می دهند.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

اورانوس، ستاره جادوگران

این موومان با چهار نت محکم سازهای برنجی آغاز می گردد که در حکم شناسنامه هولست هستند.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید


ماهیت متغیر و دمدمی روح آدمی در این موومان القا می شود.


audio file

به بخشی از این اثر توجه کنید

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

نپتون، راز آمیز

هولست وقتی به انتهای منظومه شمسی و روح آدمی می رسد «پلوتو هنوز کشف نشده بود»، کاری می کند که هارمونی های اسرار آمیز و کر بی کلام و خارج از صحنه صداهای زنانه در نیستی محو شوند.

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

audio file
به بخشی از این اثر توجه کنید

منابع

تاریخ جامع موسیقی، جلد چهارم، موسیقی مدرن

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک

تاریخ موسیقی جهان

فرهنگ بزرگ موسیقی

صادق رنجکش

صادق رنجکش

۱ نظر

بیشتر بحث شده است