گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

گلیساندو:

گلیساندو افکت اجرایی است که بوسیله سراندن انگشت به بالا و پایین گریف، بدون رها کردن سیم اجرا می شود. این حرکت باعث می شود ارتفاع صدا به نرمی و بدون بریدگی و تغییرات پله پله، بالا و پایین برود.

تکنیک های دست راست:

آرشه کشی در نوازندگی ویولنسل همانندی فراوانی به نفس گیری نوازنده یک ساز بادی دارد. تقریباً می توان گفت آرشه کشی عمده ترین عامل اثرگذار در بیان موسیقایی نوازنده است. آرشه روی سیمها، حدوداً جایی میان انتهای گریف و خرک و در راستای عمود بر سیمها کشیده می شود. نوازنده، آرشه را به کمک هر پنج انگشت دست راست نگه می دارد، به گونه ای که شصت در مقابل دیگر انگشت ها و نزدیکتر به بدن نوازنده قرار می گیرد.

وضعیت پنجه باید شبیه زمانی باشد که آنرا رها کرده ایم و نیرویی به انگشتان وارد نمی کنیم و همه خمیده باشند. انتقال وزن بازو به آرشه از را گردش درونی ساعد انجام می شود که اعمال فشار روی انگشت اشاره و کاهش زاویه انگشت میانی با آرشه را به دنبال دارد. نیروی ضروری در جهت مقابل از طریق شصت وارد می شود.روش گرفتن آرشه

انگشت کوچک به کنترل زاویه آرشه با سیم کمک کرده و همچنین در کنترل آرشه هنگامی که آنرا از سیمها جدا می کنیم نقش بنیادی دارد. اصطلاحات آرشه کشی در زبان انگلیسی (آرشه بالا و پایین) کمی گیج کننده است. در واقع منظور از آرشه پایین، کشیدن آرشه به سمت راست و آرشه بالا کشیدن به سمت چپ است.

آرشه کشی راست با بکارگیری بازو در آغاز و سپس ساعد و پس از آن پیچش اندک مچ به پایین برای حفظ حرکت آرشه در مسیر مستقیم و آرشه کشی چپ به ترتیب با حرکت بازو، ساعد و سپس مچ (پیچش اندک به بالا) انجام می گیرد. در هنگام نواختن اساساً آرشه در مسیری عمود بر سیم ها حرکت می کند.

برای انتقال آرشه کشی از سیمی به سیم دیگر جابجا شدن بازو و ساعد به بالا یا پایین و کمی جابجایی مچ به منظور حفظ زاویه نسبت به سیم لازم است. همچنین نرمی مچ هنگام تغییر جهت آرشه از چپ به راست و برعکس ضرورت دارد. در آرشه کشی های تند، کنترل حرکت افقی آرشه بوسیله مچ انجام می شود. در آرشه کشی های بلند بازو نیز اهمیتی بسان مچ پیدا می کند.

جنس صدای ایجاد شده و شدت آن به عوامل گوناگونی وابسته است که سه عامل مهم از این میان عبارتند از: سرعت آرشه، وزن وارد شده به آرشه و در پی آن به سیمها، و نقطه تماس موی آرشه با سیم. یک نوازنده خوب قادر خواهد بود که صدای صافی ایجاد کند و گرایش طبیعی آرشه را به اعمال نیروی بیشتر به سیم در نزدیکی پاشنه و اعمال نیروی کمتر در نزدیکی نوک آرشه، در نظر خواهد گرفت.

دستاورد آرشه کشی در نزدیکی خرک صدایی برجسته و روشن است و با نزدیک شدن پیش از اندازه بخ خرک (سول پونتی چلو) صدایی فلزی و لرزان پدید می آید. اگر آرشه کشی نزدیک به گریف (سول تستو) انجام شود، صدای نرم و مهربان و با وضوح کم خواهیم داشت.

مهدی دولتی

مهدی دولتی

۱ نظر

  • این جای تشکر بسیار داره که ترجمه مطالب این چنینی رو انجام میدید
    توی این برهوت بی هنری به هنر اهمیت میدید

    دل و جانتان شاد باد

بیشتر بحث شده است