گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

تکنیکهای گیتار (۱)

در طی چند مطلب به بررسی برخی از مهمترین تکنیکهای گیتار در سبکهای مختلف خواهیم پرداخت؛ مسلما در ابتدا بایستی توضیح داده شود، تکنیک مورد نظر در این مقاله تکنیک فیزیکال یعنی توانایی های دست چپ و راست در نوازندگی گیتار میباشد.

در گیتار به صورت شایع و مرسوم، دو شیوه برای اجرای موسیقی استفاده می شود که آن دو، پنجه و مضراب (پیک) هستند.

سبکهایی چون کلاسیک و فلامنکو با استفاده از تمامی انگشتان دست راست به اجرا در می آید و سبکهایی چون پاپ جز و بلوز و راک و شاخه های آن به وسیله مضراب نوازندگی انجام می شود.

این نکته قابل ذکر است که چرا از عنوان گیتار کلاسیک یا گیتار الکتریک خودداری شده، دلیل این است که نوازنده، با گیتار الکتریک هم میتوانید با پنجه موسیقی مورد نظر خود را اجرا کند و هم با گیتار کلاسیک میتواند با پیک بنوازید (برخلاف شیوه مرسوم). در انتخاب پنجه یا مضراب مهمترین فاکتور نوع موسیقی است که شما می نوازید، نه نوع گیتار؛ چه بسا بسیاری از نوازندگان
در سبکهای متفاوت از گیتارهای مختلفی برای اجرای موسیقی خود استفاده مینمایند، هر چند در این مطلب به دنبال استثنائات دنیای نوازندگی گیتار نیستیم و اصل عمومیت و رواج سبک ها است.

در ابتدا به سراغ گیتار کلاسیک میرویم؛ گیتاری با سه سیم نایلونی و سه سیم فلزی! شاید این روش معرفی کمی عجیب باشد، چراکه بسیاری در ایران گیتار کلاسیک را با سبک کلاسیک گاهی یکسان می بینند، در حالیکه شما با گیتار کلاسیک میتوانید هم سبک کلاسیک بنوازید هم سبکهای دیگر مانند پاپ و حتی سبک جز و بلوز!

در هر حال دو سبک کلاسیک و فلامنکو و کلا کسانیکه علاقه خاصی به شیوه پنجه نوازی دارند، این تکنیک ها را می بایست فراگیرند، پس از حیطه سبک خارج شده و در ابتدا
تکنیکهای مشترک در سبکهای مختلفی که گیتار را با پنجه مینوازند، مورد بررسی قرار می گیرد.

دو تکنیک اساسی در پنجه نوازی: «آپویاندو» و «تیراندو» است.آپویاندو (Apoyando) یا ضربه با تکیه:
در ضربه آپویاندو، انگشت دست راست پس از ضربه به سیم بالایی خود تکیه میکند.

تیراندو ()Tirando
یا ضربه آزاد:
در ضربه تیراندو، انگشت دست راست پس از ضربه از سیم رد شده و به داخل کف دست گرایش پیدا میکند.

شما در اجرای بسیاری از جملات ملودیک (اجرای ملودی یک قطعه) با تکنیک آپویاندو مینوازید و قطعات چند صدایی و آرپژ را با استفاده از تکنیک تیراندو اجرا میکنید اما نکته مهم که شاید سالهاست در هیچ یک از منابع آموزشی گیتار در ایران به آن اشاره نشده است، تقدم و تاخر یادگیری این دو تکنیک میباشد.

در امر آموزش می بایست از کدام تکنیک در ابتدا استفاده نمود و چرا؟

در مطلب آتی به این بحث خواهیم پرداخت و به صورت مستدل و علمی به این مساله میپردازیم که این دو تکنیک پایه و اساس کیفیت نوازندگی شما را میسازد و
اشراف به اجرای صحیح این دو تکنیک، تضمین کننده کیفیت صدایی مناسب و مهارت شما در اجرای قطعات پیچیده در آینده میباشد.

دیدگاه ها ۱۱

بیشتر بحث شده است