گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

«فُرم و مُحتوا»ی بیانی در موسیقی دستگاهی ایران (۵)

جنس و لایه‌های بیانی و عناصرِ بافتِ بیانی در ادای شعر از حدود ثانیه‌ی ۵۰ تا دقیقه‌ی ۲:۱۷ ثانیه‌، ادای سه‌باره‌ی قوافی و ردایفِ شعری و توجه به‌حسِ واژگان هم‌چون ادای واژه‌ی «دراز» و اوجِ آواییِ پس از آن؛ همه و همه در تعامل و تبادلِ ارتباطی با فُرم بیانی و احساسیِ نغمه با کلام است. میلِ به‌فُرود در هنگامِ خوانشِ بیت سوم و پس از ادای شعر (از دقیقه‌ی ۲:۱۷ ثانیه‌ به‌بعد) نقش‌آفرینیِ فُرود به‌درآمدِ راست، شایان تأمل است.

نکته‌ی جالب این‌که، حسن گلپایگانی بعد از اجرای گوشه‌ی حزین، کرشمه‌ی حزین را اجرا می‌کند و از آن‌جا که کرشمه نیز چون حزین، حایزِ شخصیتِ مایگی نیست، ترکیبِ دو گوشه‌ی غیرمُدال اگر نگوییم بی‌نظیر، حقیقتاً کم‌نظیر است.

۴.۵. حزین در دستگاه نوا
در مجموعه‌ی فراز و فرود، حزین در دستگاه نوا پس از گوشه‌ی حسینی اجرا شده است. از آنجا که ساختار و فُرم بیانی در زنجیره‌ی ردیف موسیقی ملی ایران، همواره دلالتِ موسیقایی داشته که ادای درآمدِ تحریری، از عوامل اصلی آن است از شرح آن صرف‌نظر کرده و فقط به‌این نکته اشاره می‌شود که مدت زمانی اجرایی تا دقیقه‌ی ۱:۱۷ ثانیه‌، می‌انجامد.

بافتار و محتوای بیانی در ردیف آوازی،  دلالتی کلام‌محور را پیوسته داراست. راوی، در هنگام ادای واژه‌ی «دراز» در بیت دوم، طرحِ ملودیکِ درآمد نوا را به‌تصویر کشیده و فرودی زیبا را به‌منصه‌ی ظهور می‌رساند.

۵.۵. حزین در دستگاه ماهور
بعد از اجرای گوشه‌های عراق، نهیب، محیّر، آشوراوند و اصفهانک در دستگاه ماهور، اجرای گوشه‌ی حزین توسط راوی صورت می‌پذیرد. توضیحاتِ ساختار و فُرم بیانیِ حزین در دستگاه ماهور به‌لحاظ شباهت با حزین در دستگاه راست‌وپنج‌گاه، ضرورتی ندارد فقط بایستی به‌تغییر اُکتاوهای پی در پیِ جملاتِ درآمدِ تحریری توجه داشت. بافتار و محتوای بیانیِ این گوشه نیز با حزینِ دستگاه راست‌وپنج‌گاه، به‌غیر از بیتِ آخر که میلِ به‌فرودِ درآمدِ ماهور می‌یابد، تفاوتی چندانی ندارد.

۶. نتیجه‌گیری
چنان‌که عنوان شد، بیانِ سوبژکتیو و بیانِ اُبژکتیو، متأثر و مؤثرِ بریکدیگرند و این هستی‌شناسیِ فهمِ بیان است که بیان را در ساحتِ اندیشه، تأمل‌برانگیز می‌سازد. هرچند بیان، بازنمایی و فرانماییِ احساسات و مکنوناتِ قلبی است ولی در این میان تکنیک نیز، شایان توجه است. تأکیداتِ کلامی (آکسان‌گذاری‌ها)، شیوه‌های تقطیع و طرزِ تغنّی (در موسیقی آوازی)، از رموزِ شگردهای بیانی است که بهترین نمونه‌ی آن در سنت موسیقی دستگاهی، میراث به‌جای مانده از قدما است. آن‌چیز که از تشبیهات و استعارات و کنایاتِ بیانی درخصوص شیوه‌‌های بیانگری شرحش رفت، بدون توجه و تحلیلِ عنصرِ بیان در آثار گذشتگان، ثمری در پی نخواهد داشت. این نکته نیز قابل توجه است که عواملِ فُرم و محتوای بیانی، در هم تنیده بوده و هر چند این نوشتار قائل به‌طبقه‌بندی و تقسیماتی در این خصوص شد اما، پیوستگیِ آنها به‌یکدیگر غیرقابل انکار است.

Audio Fileحزین در دستگاه شور

Audio Fileحزین در آواز افشاری

Audio Fileحزین در دستگاه راست پنجگاه

Audio Fileحزین در دستگاه نوا

Audio Fileحزین در دستگاه ماهور

محمدرضا ممتازواحد

محمدرضا ممتازواحد

۱ نظر

بیشتر بحث شده است