برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت چهارم)
ژورنال موسیقی

همچنین بخوانید
نوشته های اخیر
برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت چهارم)
"ترم چهارم"
هدف از تدوین "برنامه مدون آموزش ویولن"، ایجاد راهکاری برای آموزش منظم، هدفمند و برنامه ریزی شده ویولن در طی چهار ترم می باشد. فراگیری ویولن طی روند پیشنهادی این برنامه، موجب می گردد تا هنرجو با تکنیک های مختلف نوازندگی این ساز آشنا گشته و به سطح استانداردی در زمینه نوازندگی دست یابد.

هم راستا با اهداف این برنامه و در جهت ایجاد شناخت افزون تر و توانمندسازی بیشتر تکنیکی هنرجویان، نگارنده برنامه دیگری را نيز با نام "برنامه مکمل آموزش ویولن" تدوین نموده ام که به بررسی اتودها و قطعات تکمیلی منتخب مي پردازد و با پايان يافتن "برنامه مدون آموزش ويولن" در اين قسمت، آنرا نيز به تدریج ارائه خواهم نمود.

"توصیه" می گردد، هنرجویان علاقه مندی که از مدت زمان کافی برای آموزش و تمرین برخوردار هستند، دروس برنامه مکمل را نيز، مورد توجه قرار دهند.

چشم انداز ترم:
با توجه به آموزش پوزیسیون های مختلف دست چپ در طول ترم های قبلی، در این ترم دروس مربوط به تغییر پوزیسیون های ما بین سیمها و تغییر پوزیسیون های روی یک سیم مورد بررسی قرار می گیرد)کتاب های گام هریمالی* و شوچیک پوزیسیون).

در اینجا دقت به این نکته لازم است که آموزش کتب فوق که به بررسی تغییر پوزیسیون ها می پردازد، بهتر است پس از آموزش پوزیسیون های مختلف دست چپ آغاز گردد (که متاسفانه در بسیاری موارد شاهدیم هنرجویی که هنوز دروس مربوط به پوزیسیون ها را به شکل مناسبی فرا نگرفته است، دروس مربوط به تغییر پوزیسیون های کتاب گام هریمالی یا شوچیک را آموزش می بیند.)
*نظر بر اینکه روشهای مختلف آرشه کشی در ترم دوم بطور کامل بررسی شده است، هنرجو می تواند گامها را با آرشه های لگاتو دلخواه تمرین کند.

منابع:
1- کتاب گام هریمالی از "انتسارات سرود"
2- کتاب شوچیک پوزیسیون، اپوس 8
3- مجموعه کتاب های لو ویولن کریک بوم از" انتشارات چنگ" .
4- کنسرتو ویولن شماره 3 موزار (همراه با کادانس دیوید اویستراخ)
5- کتاب ولفارت، شصت اتود مقدماتی از" انتشارات چنگ".

امتحان پایان ترم:
اجرای تمامی موارد زیر:
1- اجرای صحیح موومان اول کنسرتو ویولن شماره 3 موزار
2- اجرای صحیح 4 گام سه اکتاوی به دلخواه از کتاب گام هریمالی
3- اجرای صحیح درس های شماره 52 و 55 از کتاب شوچیک پوزیسیون
4- درس شماره 408 از کتاب لو ویولن شماره 5

الف- تغییر پوزیسیون های روی یک سیم و مابین سیم
شامل: تغییر پوزیسیون های بر روی یک سیم و مابین سیم، آموزش قطعه، درس هایی در جهت مهارت یابی بیشتر در اجرای پوزیسیون ها

_موضوع جلسه 1/4:
درس شماره 1 (گامهای ماژور، شروع با انگشت اول)
درس شماره 28 کتاب ولفارت
دروس شماره 345 الی 350 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 42 تا 74 موومان اول
_موضوع جلسه 2/4:
درس شماره 2 (گامهای مینور، شروع با انگشت اول) از کتاب گام هریمالی
درس شماره 24 کتاب ولفارت
دروس شماره 351 الی 362 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 76 تا 93 موومان اول
_موضوع جلسه 3/4:
درس شماره 3 (گامهای ماژور، شروع با انگشت دوم) از کتاب گام هریمالی
درس شماره 52 کتاب ولفارت
دروس شماره 363 الی 366 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 106 تا 132 موومان اول
_موضوع جلسه 4/4:
درس شماره 4 (گامهای مینور، شروع با انگشت دوم) از کتاب گام هریمالی
درس شماره 53 کتاب ولفارت
دروس شماره 367 الی 370 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 169 تا 188 موومان اول
_موضوع جلسه 5/4:
درس شماره 5 (گامهای ماژور، شروع با انگشت اول) از کتاب گام هریمالی
درس شماره 55 کتاب ولفارت
دروس شماره 371 و 372 و 374 و 375 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 189 تا انتهای موومان اول
_موضوع جلسه 6/4:
درس شماره 6 (تغییر پوزیسیون ها بر روی یک سیم) از کتاب گام هریمالی
درس شماره 57 کتاب ولفارت
دروس شماره 376 الی 378 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، آموزش کادانس دیوید اویستراخ برای موومان اول (الف)
_موضوع جلسه 7/4:
دروس شماره 1 الی 4 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 6 (ادامه تغییر پوزیسیون ها بر روی یک سیم) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 379 الی 381 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، ادامه آموزش کادانس دیوید اویستراخ برای موومان اول(ب)
_موضوع جلسه 8/4:
دروس شماره 5 الی 8 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 7 (16 گام اول) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 383 و 384 و دروس ترانه عامیانه و قطعه ای در دودیز مینور از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، ادامه آموزش کادانس دیوید اویستراخ برای موومان اول(ج)
_موضوع جلسه 9/4:
دروس شماره 9 الی12 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 7 (16 گام دوم) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 385 الی 389 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 4 تا 19 موومان دوم
_موضوع جلسه 10/4:
دروس شماره 13الی16 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 7 (16 گام سوم) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 390 الی 392 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 20 الی 31 موومان دوم
_موضوع جلسه 11/4:
دروس شماره 17 الی20 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 8 (12 گام اول) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 393 الی 395 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، از میزان 32 تا انتهای موومان دوم
_موضوع جلسه 12/4:
دروس شماره 21 الی 24 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 8 (گامهای باقی مانده تا انتهای درس) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 397 و 398 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، کادانس دیوید اویستراخ برای موومان دوم(الف)
_موضوع جلسه 13/4:
دروس شماره 25 الی28 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 9(9 گام اول) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 399 و 400 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، ادامه آموزش کادانس دیوید اویستراخ برای موومان دوم (ب)
_موضوع جلسه 14/4:
دروس شماره 29 الی32 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 9 (الباقی تا انتهای درس) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 401 و 403 و 404 از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، میزانهای 41 الی 132 از موومان سوم
ب- بررسی هارمونیک ها، پیتسیکاتو و دوبل تریل
شامل بررسی هارمونیک ها، پیتسیکاتو و دوبل تریل، گرپتو ، آکوردهای چهار صدایی و آموزش قطعه و درس هایی در جهت مهارت یابی بیشتر در اجرای پوزیسیون ها

_موضوع جلسه 15/4:
دروس شماره 33 الی36 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره10 (8 گام اول) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 405 و407 و 408 از کتاب لو ویولن 5
بررسی هارمونیک های طبیعی و مصنوعی از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، میزانهای 141 الی 234 از موومان سوم
_موضوع جلسه 16/4:
دروس شماره 37 الی40 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره10 (9 گام دوم) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 409 و 410 از کتاب لو ویولن 5
بررسی آکوردهای چهار صدایی از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، میزانهای 252 الی 318 از موومان سوم
_موضوع جلسه 17/4:
دروس شماره 41الی44 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 10(9 گام سوم) از کتاب گام هریمالی
دروس شماره 413 الی 416 از کتاب لو ویولن 5
بررسی پیتسیکاتو دست راست از کتاب لو ویولن 5
کنسرتو ویولن شماره 3 موزار، میزانهای 323 الی انتهای موومان
_موضوع جلسه 18/4:
دروس شماره 45الی48 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 10 (9 گام چهارم) از کتاب گام هریمالی
بررسی پیتسیکاتو دست چپ از کتاب لو ویولن 5
آموزش کادانس دیوید اویستراخ برای موومان سوم
دروس شماره 417 و 418 از کتاب لو ویولن 5
_موضوع جلسه 19/4:
دروس شماره 49 الی52 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 10(8 گام پنجم) از کتاب گام هریمالی
بررسی دوبل تریل ها از کتاب لو ویولن 5
دروس شماره 419 از کتاب لو ویولن 5
مرور و رفع اشکال از کنسرتو ویولن شماره 3 موزار (الف)
_موضوع جلسه 20/4:
دروس شماره 53 الی56 کتاب شوچیک پوزیسیون
درس شماره 10(9 گام ششم) از کتاب گام هریمالی
بررسی گرپتو از کتاب لو ویولن 5
دروس شماره 423 و 424 از کتاب لو ویولن 5
مرور و رفع اشکال از کنسرتو ویولن شماره 3 موزار (ب)

< پایان ترم چهارم>
در این رابطه بخوانید
ادیت در ویولن (XI)
اصول نوازندگی ویولن (XV)
ادیت در ویولن (X)
ادیت در ویولن (IX)
اصول نوازندگی ویولن (XIV)
اصول نوازندگی ویولن (XIII)
اصول نوازندگی ویولن (XII)
ادیت در ویولن (VIII)
ادیت در ویولن (VII)
اصول نوازندگی ویولن (XI)
تاثیر ساختار جملات بر ادیت در ویولون (I)
تاثیر ذهن بر ساختار جمله بندی ها در ویولن (II)
تاثیر ذهن بر ساختار جمله بندی ها در ویولن (I)
ادیت در ویولن (VI)
درسهایی برای نوازندگان (انگشت چهارم)
صالحی: کیفیت سیم در ایران مطلوب نیست
ادیت در ویولن (V)
ادیت در ویولن (IV)
نقش و جایگاه استاندارد در نوازندگی
نوربخش: در زمینه تدریس با مشکل استاندارد روبرو هستیم
اصول نوازندگی ویولن (X)
اصول نوازندگی ویولن (IX)
برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت سوم)
برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت دوم)
برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت اول)
فهرست آثار منتخب ویولن
اصول نوازندگی ویولن (VIII)
اصول نوازندگی ویولن (VII)
اصول نوازندگی ویولن (VI)
اصول نوازندگی ویولن (V)
اصول نوازندگی ویولن (IV)
اصول نوازندگی ویولن (III)
اصول نوازندگی ویولن (II)
اصول نوازندگی ویولن (I)
ادیت در ویولن (III)
ادیت در ویولن (II)
ادیت در ویولن (I)
نواختن یکدست
۱۱ نظر برای “برنامه مدون آموزش ویولن (قسمت چهارم)”
 1. اکبر صفری :

  سلام
  من می خواستم آدرس آموزشگاهی که شما آموزش می دهید را در ایمیل تان بگذارید.من میخوام هفته ای یه بار برای آموزش بیام تهران ممنون.من یک ویولن تی اف ۸۰۰ انتخاب کردم خوب است واگر خوب نیست شما یک ساز خوب ۴۰۰تا۵۰۰هزار تومان معرفی کنید ممنون میشم.

 2. نوربخش :

  جناب صفری، شما می تونیین از طریق ایمیل avsn77@gmail.com با من تماس بگیرید تا در رابطه با خرید ساز و کلاس راهنماییتون کنم.

 3. اکبر صفری :

  سلام
  به نظر من که این برنامه طراحی بی نظیری است.یک پیشنهاد برای شما دارم/اول اینکه یک ترم دیگر طراحی کنید که در آن کتاب قطعات برگزیده کلاسیک وبعدقطعاتی از آهنگسازان بزرگ مانند بتهوون شومان شوپن وردی هایدن پاگانینی وغیره طراحی کنید که هنر جویی که ۴ترم رابا موفقیت گذرانده باشد بعدا این ترم را(ترم۵) بگذراند ودر ضمن هنرجویان را در آخر هر ترم جمع کنید تا قطعات ارکستری با هم همنوازی کنند تا تجربه ی ارکستری داشته باشند وشما در این ترم پوزیسیونهای ۸/۹/۱۰/۱۱را هم آموزش بدهید.ممنون از شما اکبر از اردبیل.(ادامه دارد)

  فرستادن نظر

 4. نوربخش :

  با تشکر از شما، در مورد اولین پیشنهاد برنامه مکمل آموزش که در متن نوشته آمده است، کاربرد دارد و همانطور که در متن مقاله آمده فراگیری ویولن طی روند پیشنهادی این برنامه در طی “چهار ترم”، موجب می گردد تا هنرجو با تکنیک های مختلف نوازندگی این ساز آشنا گشته و به سطح استانداردی در زمینه نوازندگی دست یابد. در مورد آخر پیشنهادی نیز باید توجه داشت که بررسی پوزیسیون های مورد اشاره شما نکته خاصی برای هنرجویی که پوزیسیون های ما قبل را فراگرفته ندارد ونیازی به آموزش جداگانه ندارد.

 5. اکبر صفری :

  سلام آقای نوربخش راستش من با ایمیل آشنایی ندارم زدم new masigeدیگه از اون به بعد رو نمیدونم.
  من سه شنبه شب میام تهران تا جمعه تو تهرانم اگه میشه از این طریق(همین سایت) راهنمایم کنید،یا آدرستون رو بذارید تو همین سایت میخوام یک ساز خوب بخرم وآدرس ان فروشنده روهم بگذارید ممنون.

 6. اکبر صفری :

  آقای نور بخش من دانشجوی رشته معماری هستم، میخواستم بعد این که کاردانیمو تموم کنم برم باکو رشته آهنگسازی ونوازندگی ویلن بخونم ولی با مخالفت پدرومادر مواجه شدم،الان با پدرم شرط گذاشتم که تا لیسانس تو تهران ویلن در سطح حرفه ای یادبگیرم تادر آزمون ورودی قبول بشم.آکادمی باکو بدون آزمون خرجش خیلی زیاده، در باکو دوستان من رشته نوازندگی ویلن میخونن من تال ویلن ۲ سوزوکی ۱/۲/۳ آهنگهای آسان و یک کتاب روسی رو در سطح عالی کار کردم من از دوستم که توتهران معماری میخوند یاد گرفتم،استادانی که دوستم از آنها یاد گرفته بود آقای مازیار ظهیرالدینی وتینا جامه گرمی و… کار کرده بود .دوستم هر سال سه ماه تو اردبیل بود ویک سال که پشت کنکور بود ویلن کار کردیم.

 7. نوربخش :

  آقای صفری، به دلیل پاره ای ملاحظات من تلفن یا آدرس فروشندگان را نمی تونم در سایت بگذارم. اما شما در صورت تمایل، می تونید شماره همراهتون را بنویسید تا من با شما تماس بگیرم و راهنماییتون کنم.با تشکر

 8. kavospakfar @yahoo.com :

  در باره خرید ساز کمک می خواهم ممنون

 9. نوربخش :

  از طریق ایمیل با من تماس بگیرید تا راهنمایی کنم.

 10. نوربخش :

  از طریق ایمیل با من تماس بگیرین تا راهنمایی کنم.

 11. ali :

  باسلام میخواستم بدونم ایا طول انگشتان در نوازندگی تاثیر دارد یاخیر

فرستادن نظر

RSS / XML