گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

بررسی برخی ویژگی های ساختاری آثار پرویز مشکاتیان (۱۳)

پرویز مشکاتیان (۱۳۳۴-۱۳۸۸)

به همین ترتیب مثال های زیر را مشاهده کنید و سعی کنید جملات تاثیر گرفته از ردیف را مقایسه کنید. قطعۀ «پیش درآمد نغمه» در دستگاه چهارگاه و گوشۀ زنگ شتر از ردیف میرزا عبدالله.audio file
بشنوید بخشی از گوشۀ زنگ شتر از ردیف میرزا عبدالله


audio file
بشنوید بخشی از پیش درآمد نغمه


audio file
بشنوید بخشی از قطعۀ کرشمۀ زابل در دستگاه چهارگاه و گوشه های کرشمه و نغمه در دستگاه چهارگاه از ردیف میرزا عبدالله


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای گوشۀ کرشمه


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای کرشمه زابل

قطعۀ نغمه در دستگاه شور و گوشۀ نغمه از ردیف میرزا عبدالله در دستگاه شور.


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای گوشۀ نغمه با نوازندگی نورعلی برومند


audio file
بشنوید بخشی را از گوشۀ نغمه با اجرای پرویز مشکاتیان

قطعۀ گرایلی شستی و هشتری و گوشه های گریلی و هشتری از ضربی گریلی در بخش ضربی های دستگاه شور از ردیف میرزا عبدالله.

بخش دوم ضربی گریلی از ردیف میرزا عبدالله:

بخش سوم از ضربی گریلی (هشتری یا اشتری) از ردیف میرزا عبدالله:


audio file
بشنوید بخشی را از گوشۀ اجرای گوشۀ گریلی با اجرای نورعلی برومند

بخش ابتدایی قطعۀ گریلی شستی و هشتری از پرویز مشکاتیان:


audio file
بشنوید بخشی را از گوشۀ گریلی با اجرای گروه عارف

بخش پایانی قطعۀ گریلی شستی و هشتری از پرویز مشکاتیان و برداشت از هشتری:


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای گوشۀ هشتری یا اشتری گروه عارف

قطعۀ رازو نیاز در دستگاه همایون و گوشۀ راز و نیاز از ردیف میرزا عبدالله دستگاه همایون.

گوشۀ راز و نیاز ردیف میرزا عبدالله:


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای گوشۀ راز و نیاز را با تار نورعلی برومند

قطعۀ راز و نیاز (پرویز مشکاتیان):


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای گوشۀ راز و نیاز را با اجرای پرویز مشکاتیان و گروه عارف

قطعۀ مقدمۀ مفرح در دستگاه همایون و مقایسۀ آن با رنگ فرح از ردیف میزا عبدالله دستگاه همایون.


audio file
بشنوید بخشی را از اجرای رنگ فرح با تار نورعلی برومند


audio file
بشنوید بخشی را از رنگ فرح با اجرای گروه عارف تحت عنوان مقدمۀ مفرح (بر اساس رنگ فرح ردیف)

قطعۀ ضربی اصول و مقایسۀ آن با رنگ یا ضربی اصول در ردیف میرزا عبدالله بخش ضربی های شور.


audio file
بشنوید بخشی را از رنگ یا ضربی اصول با تار نورعلی برومندaudio file
بشنوید بخشی را از ضربی اصول با اجرای گروه عارف

همچنین توجه کنید به چهارمضراب چهارگاه در مقدمۀ تصنیف صبحست ساقیا که برگرفته از چند گوشه و قطعۀ ضربی از ردیف میرزا حسینقلی و ردیف دورۀ عالی تارنوازی علی اکبر خان شهنازی است.audio file
بشنوید بخشی را از چهارمضراب چهارگاه با گروه عارفaudio file
بشنوید بخشی را از چهارمضراب چهارگاه با گروه عارف


audio file
بشنوید بخشی را از چهارمضراب چهارگاه با گروه عارف

علیرضا جواهری

علیرضا جواهری

دیدگاه ها ۳

  • درود براستاد فرهیخته استاد جواهری گرامی، یادگار استاد مشکاتیان ،بسیار محققانه و زیبا نوشته اید یاد درد دانه موسیقی ایران جاودان باد

  • درود برخی نت ها به اشتباه تکرار شده اند یا در محل مثال ها نت های دیگری هستند

    برای مثال نت ضربی اصول در چند بخش مربوط به چهار گاه تکرار شده

بیشتر بحث شده است