گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

علیرضا مرتضوی : سنتور
محمد رضا مرتضوی : تنبک
نشر هرمس

۱- (روی اول) دونوازی سنتورو تنبک

– در این قطعه ، ترکیب بندی دو ساز ، بسیار خوب
صورت پذیرفته است. همچنین ضربات تنبک ، چیزی بیش از همراهی یک ساز دیگر است و
شخصیتی کاملا مستقل دارد.
– قسمت آغازین ، ضربه های هشدار دهنده و آرام سنتور
با تنبک است.
– ضربه ها گاه چنان است که انگار صدای ریزش چیزی به گوش میرسد ،
ریزش چیزی شبیه به آب.
– گاه سنتور، تنبک را همراهی میکند و گاه تنبک
سنتور را و گاه هر دو با هم همصدا میشوند.
– نوا ها همه حالتی هشدار دهنده
دارند ، همراه با اضطراب و تنشی که جز درونی آهنگ است.
– تنبک درافزایش تنش ویا
تغییر ملودی یا ادامه ملودی قبل نقش موثری دارد. حتی زمانیکه به تنهایی مینوازد فضا
را برای چنین تغییراتی باز نگاه میدارد.
– گاه وقفه هایی در این حالات تنش آلود
ایجاد میشود. قطعاتی که حالت سرخوش گونه دارند اما ناپایداری آنها از نحوه
نواختنشان که با تاکیدی ساختگی همراه است ، هویداست. ضربات تنبک هم در چنین مواقعی
، حالتی تصنعی ، مشابه سنتور ، به خود میگیرد اما این لحظات طولانی نیستند.

تنبک در فضا سازی برای ملودی جدید ، نقش مهمی ایفا کرده است. و همچنین در ایجاد
کنتراست و فضاهای ناهمگون ( زمانی که نوعی بی تفاوتی و یکنواختی بر آن حاکم است اما
تنش موجود در نواهای سنتورادامه دارد ).
– در قسمت پایانی ، که ورود به آن با
تنبک آغاز میشود ، هشدار ها هنوز ادامه دارند ودر ایجاد حالات چند صدایی نوعی
آشفتگی موج میزند.

۲- (روی دوم) تکنوازی سنتور

– صداهایی آرام که موج وار روی هم می لغزند و
مانند امواج آب بآرامی پیش می آیند.
– بعد تلاطمی ناگاه : نواهایی سریع و
سراسیمه ، تناوبی که در تمامی آهنگ به چشم میخورد : تناوب عصبیت – آرامش ،
اماآرامشی که بسیار سریع ، کوتاه وگذراست.
– زمانیکه صداها حالتی ناراحت میابند
، گاه مانند آنست که تمامی رنگها به یکباره به سوی بوم پرتاب شده باشند.
– حالت
عصبیت ، با اجرای تکنیک ریز ، ضربات سریع که حالتی از درهمی ئو آشفتگی را ایجاد
میکنند ، مالش سیم ، سکوت ، گاه با تکرار طولانی و بی وقفه یک ملودی خاص که
یکنواختی و بدنبال آن تاثیر ملال آور روحی را ایجاد میکند ، پدید می آید.

جایی در آهنگ هست که فقط صدای در هم مالش سیمها و ضربات تک به گوش میرسد ، که
میتواند تداعی کننده همهمه جمعیت و تکنولوژی صنعتی باشد. و در جایی دیگر مالش سیم
به گونه ای دیگر روح و روان انسان را در معرض تهاجم نشان میدهد.
– قطعه انتهایی
شبیه تصویر کسی است که میدود و همچنان میدود تا از این هیاهو بگریزد و به جایی امن
پناه ببرد ، اما در نهایت همان جای امن نیز ناامن است. صداهایی آرام و هشدار دهنده
که موج وار پیش میایند و ضرباتی سریع و سراسیمه و پرتنش که بدنبال آن فرا میرسند ،
واین همان فرم آغازین قطعه است.

در مجموع موسیقی “گاه و بیگاه”
برای آن نیست که با گوش دادن به آن آرامش بیابیم ، بلکه برای آنست که همان اند
آرامشی را هم که به طریقی یافته ایم ، از دست بدهیم.

سوسن قیصر زاده

سوسن قیصر زاده

۱ نظر

بیشتر بحث شده است