گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

بهروز مبصری

عکس کاور خود را تغییر دهید
مبصری
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۳۶ ساوه محقق تاریخ موسیقی و نوازنده تار و سه تار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است