گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

منیره خلوتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
خلوتی
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۶۰ مترجم دکترای زبان و ادبیات فرانسه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است