گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

موسیقی ایرانی عتیقه نیست (۴)

محمدرضا لطفی (1325-1393)

در همین دوره است که استاد کامل نورعلی برومند به عنوان مدیر هنری و آموزشی مرکز از طرف رئیس وقت تلویزیون دعوت به کار شد. استاد برومند قبل از قبول مسوولیت تقاضا کرده بود که «من به شرطی کارم را شروع می کنم که رادیو و تلویزیون از ما تقاضای تولید نکند و هرگاه من تشخیص دادم شاگردانم زیر نظر من به این کار اقدام خواهند کرد.» در همان سال دکتر صفوت مسوولیت سنگینی را بر دوش استاد کامل نورعلی برومند گذاشت و این گونه دو گروه در مرکز ایجاد شد؛ گروه قدیمی ها و گروه جوان ترها.

 باید در هر بازسازی احساس دوران از طریق مجریان به قطعات قدیمی دمیده شود. به هر حال گروه بازسازی شیدا تلاش دارد با نظارت اینجانب راه اجتماعی تر شدن این روش را هموار کند

این گونه کار بازسازی موسیقی دوران قاجار با همان کیفیت، مکتب و تکنیک شروع شد. تمام قطعات، آوازهای طاهرزاده، مضراب ها و حتی ناله ها را ایشان با ما کار کرد. خوانندگانی که با ما همکاری می کردند، «رضوی سروستانی» و «محمدرضا شجریان» بودند. ما دو برنامه در آن سال در جشن هنر شیراز به اجرا درآوردیم، اولی ماهور بود که من سرپرستی می کردم و دیگری سه گاه که «ذوالفنون» آن را سرپرستی می کرد. این بازسازی آخرین کار این استاد ارزنده در مرکز بود چرا که بنا به دلایلی پس از چند سال به خاطر تغییر اهداف مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و بی توجهی به ریاست هنری برومند، این مرد بزرگ مجبور به استعفا شد. متن این استعفا به مدیرعامل رادیو و تلویزیون، بسیار قوی و تکان دهنده است. این متن به وسیله محمودعلی خان برادر نورعلی خان برومند برای من خوانده شد که امید است این سند باقی مانده باشد.

تاریخ بازسازی معاصر
اولین بازسازی را استاد برومند در مرکز حفظ و اشاعه ایجاد کردند که مستقیماً خود ایشان ماخذ محسوب می شدند. دومین بازسازی در گروه گردآوری و شناخت موسیقی بومی شروع شد که باز زیرنظر استاد برومند بود که به صورت غیرمستقیم به این واحد کمک می کرد. سرپرستی تمرین گروهی با اینجانب بود که منزل آقای کمالیان انجام می شد. اعضای گروه جناب کیانی، «ناصرخان فرهنگ فر» و اینجانب بودیم. این برنامه در کارگاه نمایش به اجرا درآمد که خود استاد برومند، «مهدی کمالیان»، «هرمزی» و تنی چند از هنرمندان معروف حضور داشتند.

جریان بعدی بازسازی هنگامی شروع شد که اینجانب به رادیو رفتم که کارهای اولیه بازسازی به شیوه استادم صورت می گرفت یعنی ماخذ بازسازی خود من بودم و اندوخته هایم را که با استادانم کار کرده بودم یاد داده و نظارت و سرپرستی می کردم که «گروه شیدا» آن را به اجرا در می آورد. اینجانب با نوازندگی خود به امر بازسازی نیز می پرداختم که بازسازی کارهای «قمر» که از روی صفحات انجام می گرفت، از این دست محسوب می شود. بازسازی های قمر، تاثیر زیادی بر علاقه مندان گذاشت و جریان جدیدی را به وجود آورد.

محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است