گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ریتم و ترادیسی (۱۶)

طیف نگاره ها با تقسیم یک صدا به بخش های کوچکی از زمان به نامِ پنجره و سپس اِعمال FFT به هر پنجره ایجاد می شود. تمامی FFTها پهلو-به- پهلویِ هم قرار می گیرند؛ مقادیر بزرگ با رنگ تیره نشان داده می شود، مقادیر کوچک کم رنگ تر ند.

زمان بر محور افقی، فرکانس بر محور عمودی، و انرژی (یا بلندیِ صدا) با میزان تیر ه گیِ سایه نمایش داده می شوند. به علاوه ایجاد طیف نگاره ها به صورت پویا و در سایر آرایش های هندسی ممکن است. برای مثال، نک. اینجا.

از آنجایی که یک طیف نگارهْ ارائه ای بصری از یک صداست، ترکیب صدا از تصویر، و دست کاری صدا به-صورت گرافیکی شدنی است. «سینتی سایزِر تصویر» در مِتاسینْث اثر اِریک وِنگِر (نک. اینجا) تصاویر را با ترجمه هر پیکسِل به تکه کوتاهی از صدا بر اساس موقعیت افقی اش (نگاشت به زمان)، موقعیت عمودی-اش (نگاشت به فرکانس)، و رَنگ (نگاشت به جایابیِ اِستِریو) به صدا ترادیسی می کند. هر دو مقیاس عمودی و افقی سیّال اند؛ فرکانس ها تقریباً در هر مقیاسی قابل تعیین هستند و زمان می تواند با هر نرخی حرکت کند. با استفاده از متغیرهای پیش فرض، تصویرِ اتساع یافته دختر در شکل ۲۱ حدودِ ۲۴ ثانیه کشش زمانی دارد.


شکل ۲۰- شکل موج و طیف نگاره ۶.۵ ثانیه اول مِیپِل لیف رَگ.

شکل ۲۱- مِتاسینْث می تواند تصاویر را به صدا ترجمه کند: این تصویرِ اتساع یافته است.

ترجمه هر پیکسِل به تکه کوتاهی از صدا بر اساس موقعیت افقی اش (نگاشت به زمان)، موقعیت عمودی-اش (نگاشت به فرکانس)، و رَنگ (نگاشت به جایابیِ اِستِریو) به صدا ترادیسی می کند. هر دو مقیاس عمودی و افقی سیّال اند؛ فرکانس ها تقریباً در هر مقیاسی قابل تعیین هستند و زمان می تواند با هر نرخی حرکت کند. با استفاده از متغیرهای پیش فرض، تصویرِ اتساع یافته دختر در شکل ۲۱ حدودِ ۲۴ ثانیه کشش زمانی دارد.

بازنمودهای تصویریْ دست کاری عکس را با استفاده از انواع ابزارهای نام آشنایِ گرافیکی و برنامه های طراحی: برش و ارسال، انتخاب محدوده، وارون سازی رنگ، و طراحی با اَشکال مختلف «قلم» پیش می برند. مِتاسینْث همچنین شامل تعدادی ابزار منحصر به فرد موسیقایی است: قلم هایی که شکل یک دنباله هارمونیکی را رسم می کند، خطوط شبکه ای که محور زمان را در یک الگوی ریتمی نشانه گذاری می کند، ابزارهایی که حملات را با تأکید بر لبه ها تیز می کند، قلم موهای افشانه ای که تکه های ریزی از صدا را در سرتاسر پالِت می پاشاند، و ابزارهایی که بَعد از هر صدا (طنین) (۳) یا قبل از هر صدا (نویز) (۴) حالتی مه آلود ایجاد می کند.

شکل ۲۲- مِتاسینْث از یک تصویر برای تصفیه کردن تصویر دیگر استفاده می کند. دو صافی در (الف) و (پ) به چند ثانیه ی اولِ مِیپِل لیف رَگ اِعمال شده است. طیف نگاره های حاصل شده در (ب) و (ت) نشان داده شده است.

نوآوری دیگر در مِتاسینْث استفاده از تصاویر به عنوان صافی است. پالِت صافی از نگاشتی (افقی برای زمان، عمودی برای فرکانس) مشابه با سینتی سایزِرِ تصویر استفاده می کند، اما مستقیماً شنیده نمی شود. در عوض تصویر صافی نقطه-به-نقطه به تصویر صدا اِعمال می شود. این کار ایجاد صافی گذاری های دلخواه پیچیده را که می تواند در هر لحظه زمانی متفاوت باشد ممکن می سازد. برای مثال، شکل ۲۲ دو صافی تصویر را در (الف) و (پ) نشان می دهد.


پی نوشت


۳- Reverb

۴- Pre-verb

حامد قنواتی

حامد قنواتی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است