گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

محبوبه خلوتی

متولد ۱۳۶۵ استهبان

دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)

مترجم

mahboubekhalvati@gmail.com

محبوبه خلوتی

محبوبه خلوتی

متولد ۱۳۶۵ استهبان
مترجم، دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه یونیسا (UNISA)

۱ نظر

بیشتر بحث شده است