گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

روشی برای کمک به هنرجویان در انتخاب کوک درست (۲)

۴- پوزیشن دست چپ را اصلاح کنید.

الف- مطمئن شوید دست چپ روی انگشت دوم و سوم متعادل شود و انگشتان، بالای نت هایشان شناور باشند و به راحتی روی آن‌ها فرود آیند.

ب- در تعویض سیم آرنج چپ باید برای رسیدن انگشتان به سیم مناسب حرکت کند.

پ- اجازه ندهید دستتان برای تغییر محل هر انگشت تکان بخورد.

ت- انگشتان اول دوم و سوم را از گوشه ی سمت چپشان فرود آورید مخصوصاً در انگشت گذاری سوم بالا (اولین دو دیز در سیم سل).

ث- سیم ها را ناگهان به سمت راست نکشید چون باعث زیادشدن کوک می شود.

ج- برای دست یابی به چهارچوب درست چهار اکتاو با سازی که بیش ‌از حد بزرگ است یا دسته پهنی دارد ننوازید.

۵-الگوی انگشت گذاری را بدانید

الف- مشخص کنید الگوی پاساژ کدام است:

۱۲۳۴، ۴ ۳ ۱۲، ۴۳ ۲ ۱، ۴ ۳ ۲ ۱، ۳۴ ۱۲، ۲۳۴ ۱، ۴ ۱۲۳، ۴ ۲۳ ۱، ۲۳۴×۱، ۳۴×۱۲، ۴×۱۲۳، ۴×۳ ۱۲.(x=1 پرده ونیم)

ب- انگشتان را به شکل چهارگوش یا کشیده بر روی سیم قرار دهید ( ۳۰۰ تمرین پایه برای ویولن صفحه ۱۲۹، سایمون فیشر).

پ- فقط الگوهای انگشت گذاری را تمرین کنید، تغییر پوزیسیون و تغییر سیم را به دلیل تغییر کوک انجام ندهید. زمانی که الگوهای انگشت گذاری راحت و کوک شد،می توانید تغییر پوزیسیون و تعویض سیم را اضافه کنید.

ت- تمام الگوهای انگشت گذاری را در پوزیسیون های ۱ تا ۸ انجام دهید.

۶- آرنج و دست برای پوزیسیون های بالا

الف- در پوزیسیون های بالا با معلق نگه‌داشتن ساعد دست چپ، دست را بالا بیاورید و شست را در سمت راست دسته نگه‌دارید. این وضعیت مخصوصاً برای انگشت چهارم مناسب است.

ب- در پوزیسیون های بالا شست باید از دسته دور شود و روی کلاف ویولن قرار بگیرد.

پ- روی سیم بالا باید انگشتان به‌جای بالای سیم سمت چپ سیم را لمس کنند.

۷- بهترین انگشت گذاری را انتخاب کنید

الف- برای پاساژهای سخت، انگشت گذاری‌های راحت انتخاب کنید. اگر انگشت گذاری‌ها راحت نباشند، پاساژ کوک و زیبا نخواهد بود.

ب- کشیدگی ها را به حداقل برسانید.اما زمانی که کشیدگی لازم است اجازه ندهید با کشیدن انگشت، دست از پوزیسیون خارج شود.

پ- اگر نیازمند ایده هستید اجراهای یوتیوب را مشاهده کنید.


۸- از انگشت قبلی برای کوک انگشت جدید کمک بگیرید.

الف-انگشت قبلی را روی سیم نگه‌دارید و برای سنجش فاصله انگشت جدید از آن استفاده کنید.

ب- در پاساژهای بریولاژ که انگشتان از روی ملودی عبور می کنند، زمانی که آرشه روی نت واخوان کشیده می شود، انگشت قبلی را بلند نکنید.

پ- از انگشتان وسط برای اندازه گیری فضای بین دو انگشت اصلی استفاده کنید مثلاً وقتی از انگشت اول به چهارم می روید.

ت- اگر قصد دارید به انگشت قبلی برگردید، آن را پایین نگه‌دارید (برندارید).

زهرا نصیری

زهرا نصیری

زهرا نصیری متولد سال ۱۳۵۳، کرج، لیسانس حقوق قضایی، نوازنده و مدرس ویولن کلاسیک

۱ نظر

بیشتر بحث شده است