گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

علی نجفی ملکی

عکس کاور خود را تغییر دهید
نجفی ملکی
عکس کاور خود را تغییر دهید
علی نجفی ملکی متولد ۱۳۶۲ تهران لیسانس حقوق نوازنده نی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است