گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

شاهین مهاجری

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۰ تهران لیسانس زمین شناسی٬ دانشگاه تهران٬ ۱۳۷۴ نوازنده و محقق تمبک٬ میکروتونالیست
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است