گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ویژگیهای ارتعاشی چوب و کوک کردن صفحات ویولن (۵)


روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی برای حساسیت و حالتهای ارتعاش:

حساسیت ارتعاش یک صفحه مرتعش شده را می توان در آزمایشگاه آکوستیک با روشهای پیشرفته Jansson و Alonso اندازه گیری کرد (تصویر ۹-۱). برای این کار صفحه مورد نظر بوسیله نوارهای لاستیکی آویزان می شود و بر روی آن محرک و اندازه گیر صوت نصب می گردد. با تغییر دادن فرکانس به آرامی، حساسیت ارتعاشی بدست می آید و در همین حال نتیجه میدان (وسعت) ارتعاش اندازه گیری می شود.

یک نمودار از حساسیت ارتعاش به شکل عملکرد فرکانسی که از نظر زمانی برابر با دو دقیقه می باشد را می توان به مانند تصویر ۲-۱ ترسیم نمود. اوج های رزونانس می توانند فرکانس ها، سطوح و bandwidth موجود در رزونانس را به ما بطور دقیق و صحیح ارائه دهند.

در اندازه گیری ارتعاشات، روشهای نوری توسط اشخاصی چون Biedermann ، Ek و Molin گسترش پیدا کرد.

مزیت روشهای نوری در این است که اندازه ها بدون اینکه هیچ ارتباطی به وزن صفحه و بهم ریختگی ارتعاشات آن داشته باشند، بصورت مستقل و آزاد بدست می آیند.آخرین دستگاه در مسیر پیشرفت این روش، دستگاه نشان دهنده ارتعاش (Vibravision) می باشد. این دستگاه شامل یک قاب، لیزر، دستگاه سنجش تداخل امواج و دوربین تلویزیونی است که می توان ارتعاشات را در صفحه مانیتور آن ملاحظه کرد.

این روش به ما دامنه ارتعاشات تمام سطح مورد نظر را خیلی سریع و خیلی دقیق می دهد، بعلاوه با این روش می توان به راحتی با برخی از عملکردهای bandwidth ها و سطح ارتعاش، فرکانس های مرتعش شده را بدست آورد. قابل توجه است که این روش از روش کلادنی بسیار حساس تر می باشد.

تصویر۱.۱۰. داشتن قطعات چوبی مختلف برای آزمایش ویژگیهای کلی موجود در آنها.


REFERENCES:

۱.Carleen Hutchins:“The Acoustics of Violin Plates”, Sci Amer 245 no 4 1981, pp.126-135.

۲.Carleen Hutchins:“Plate Tuning for the Violin Maker”, Catgut Acoust Soc Newsletter no 39
۱۹۸۳, pp.25-32.

۳.Carleen Hutchins:“Note for the violin maker in free plate mode tuning and plate stiffnesses”, CAS
Journl, Vol.1, No.3, May 1989.p.25.

۴.Erik Jansson, Jesus Alonso Moral and Jakub Niewczyk, Experiments with Free Violin Plates, J
Catgut Acoust Soc 1 no 2 1988, pp.2-6.

۵.Nils-Erik Molin, Lars-Erik Lindgren and Erik Jansson:Parameters of Violin Plates and Their
Influence on the Plate Modes, J Acoust Soc Amer 83, 1988, pp.281-291.

۶.Erik Jansson and Nils-Erik Molin:On Tuning of Free Violin Plates, J Catgut Acoust Soc 1 no 3
۱۹۸۹, pp.27-30.

۷.George Bissinger and Carleen Hutchins:“Tuning the Bass Bar in a violin Plate”, CAS Newsletter
No.26, Nov.1976, pp.10-12.

۸.Ion Paul Beldie:“Chladni patterns and Resonant Frequencies of violin Plates“, Instrumentenbau-
Zeitschrift, Vol.23, Feb.1969, No.2, pp.168-174 (in German).

۹.Ion Paul Beldie, Measuremet of Resonant Frequencies of Violin Plates in the Tuning Process”,
Industria Lemnului, Vol.16, No.4, 1965, pp.141-147.(in Romanian)

۱۰.Daniel Haines:“The essential mechanical properties of wood prepared for musical instruments”,
CAS Journal, Vol.4, No.2, Nov.2000, pp.20-32.

۱۱.Franz Jahnel:“ Die Gitarre und ihr Bau“ (in German), Verlag Ds Musikinstrument, Frankfurt am

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

۱ نظر

بیشتر بحث شده است