گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ویژگیهای ارتعاشی چوب و کوک کردن صفحات ویولن (۸)

الگوهای کلادنی (فرکانس های رزونانس، bandwidths و خطوط نودال):

شما می توانید در تصویر ۱۷-۱ ارتعاشات رزونانس صفحات رو و زیر جدا از هم که توسط روش کلادنی به ثبت رسیده است را ملاحظه کنید. سه رزونانس به راحتی قابل ثبت می باشند و سازندگان می توانند بعنوان راهنما در کار ساخت خود از آنها استفاده نمایند. در اولین رزونانس، هر دو صفحه رو و زیر دارای خطوط نودال صلیب شکل هستند (تصویر ۱۷-۱). محل قرارگیری بیشترین ارتعاشات و آنتی نودها در لبه ها بین خطوط نودال می باشد.

آنتی نودهایی که به صورت مورب قرار گرفته اند در جهت های مختلف به ارتعاش در می آیند اما آنتی نودهایی که در کنار و پایین صفحه ایجاد می شوند در یک جهت ارتعاش پیدا می کنند (حالت پیچشی).

دومین رزونانس بیشترین ارتعاش را در طول لبه ها بین خطوط نودال به وجود می آورد، یعنی در محدوده مرکز به صورت افقی از لبه بالایی تا لبه پائینی است که محدوده C شکل صفحه را نیز شامل می شود. شکل خطوط نودال این رزونانس بر روی صفحه رو بصورت دو پرانتز عمودی)(است در حالیکه این خطوط نودال در صفحه پشت به شکل دو پرانتز افقی خمیده شده، دیده می شوند. توجه داشته باشید این رزونانس بیشترین ارتعاش ایجاد شده در صفحه رو و زیر در یک مکان می باشد اما خطوط نودال آنها متفاوت به نظر می رسند.

سومین رزونانس که در واقع همان رزونانس پنجم است، بیشترین ارتعاش را در مرکز و بقیه نقاط دیگر لبه صفحات دارد. دو خط نودال موجود در این رزونانس تمایل دارند به هم نزدیک شوند به همین دلیل به این شکل خطوط نودال ,حالت حلقوی مانند می گویند. در صفحه زیر دو خط نودال بهم کاملا ً چسبیده اند در صورتی که در صفحه رو در قسمت C شکل ویلن این خطوط از هم باز هستند.

الگوهای خطوط نودال موجود در تصویر ۱۷-۱، از اندازه گیری ۱۴ صفحه رو و زیر کوک شده بدست آمده اند. این الگوهای خطوط نودال را می توان با خطوط نودال موجود در صفحات کار نشده، مقایسه کرد. با این کار متوجه می شوید که خطوط نودال صفحات کار نشده و صفحات رو و زیر ویلن در رزونانس اول شبیه به هم هستند.

در رزونانس دوم، تنها خطوط نودال صفحه زیر با صفحات کار نشده مشابه می باشند، در ضمن در این رزونانس با مقایسه محل بیشترین ارتعاش در صفحات رو و زیر با صفحات کار نشده، در می یابید این محل در هر سه شبیه به هم می باشد. در رزونانس سوم خطوط نودال صفحات کار نشده با خطوط نودال موجود در رزونانس پنجم صفحات رو و زیر یکی می باشد، که در این حالت بیشترین محل ارتعاش در مرکز و دور تا دور لبه (گوشه ها) است. رزونانس های اول، دوم و پنجم موجود در صفحات جدا از هم را می توان برای داشتن ویژگیهای ارتعاش در این صفحات بکار برد.

Carleen Hutchins توانست با موفقیت از این روش استفاده کند که البته بعدها در این رابطه صحبت خواهیم کرد. باید توجه داشته باشید که با وجود شباهت در بین خطوط نودال در صفحات کار نشده و صفحات رو و زیر ویلن چنین استنباط نشود که این صفحات از نظر حالت نیز به هم شباهت دارند چرا که ارتباط بین این صفحات پیچیده تر از این مقولات می باشد. محدوده فرکانس های مرتعش شده و bandwidth ها) عاملهای Q) در تصویر ۱۷-۱ نشان داده شده است.

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

۱ نظر

بیشتر بحث شده است