گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ویژگیهای ارتعاشی چوب و کوک کردن صفحات ویولن (۱۰)

سازندگان ویلن در مورد طراحی دریچه های صوتی ff و باس بار و سازندگان گیتار در رابطه با طراحی خرک و مقاوم سازی کلافها کمی آزادی عمل دارند. کوک کردن صفحات ویلن بسیار متداول است که در ادامه مطالبی در مورد آن خواهیم داشت. خطوط نودال موجود در ۵ صفحه رو با تمام جزئیات مورد بررسی قرار گرفت که شما می توانید نتایج آن را در جدول ۴-۱ و تصویر ۱۸-۱ ملاحظه کنید. از این تصاویر در می یابیم که در تمام صفحات خطوط نودال مربوط به رزونانس دوم و پنجم همدیگر را در جاهای مشخص قطع می کنند که وجود دریچه های صوتی ff و باس بار جای این نقاط مشابه را تغییر نمی دهد. در مورد ۵ صفحه زیر هم بدین صورت می باشد.

تصویر ۱.۱۹. محل مناسب برای نگهداشتن و ضربه زدن در صفحات رو و زیر مستقل. جای نگه داشتن صفحات با دوایر کامل مشخص شده است که بهترین جا برای نگه داشتن صفحه می باشد اما پیدا کردن آنها کار بسیار مشکلی است در صورتیکه محل پیدا کردن دوایری که با خط چین مشخص شده اند بسیار ساده است اما بهترین مکان برای نگه داشتن صفحات نمی باشد. در این تصاویر محل ضربه زدن با شکل مثلث یا حرف T نشان داده شده است. (نقطه صحیح برای نگه داشتن باید جائی در فاصله ۱۰ میلی متری اندازه های داده شده باشد).

۸-۱: تمرینی برای کوک کردن صفحات ویلن:

مطالب کلی:

در مورد تأثیر متفاوت بودن ویژگیهای چوب و داشتن اندازه های مختلف در صفحات توضیحاتی داده شده است.

در نظر داشته باشید که با وجود تغییرات بسیار زیاد در ویژگیهای چوب در ترتیب الگوهای خطوط نودال نیز تغییر به وجود می آید.

بنابراین اندازه های صفحات کار نشده ای که مورد آزمایش قرار می گیرند، نباید با اندازه های استاندارد تفاوت چندانی داشته باشند.

تغییرات ایجاد شده در الگوها نشان می دهند که فرکانس های مرتعش شده نسبت به الگوی خطوط نودال از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بنابراین فرکانس های صفحات خام کار نشده ای که به روش ضربه زدن بدست آمده اند، بسیار مهم می باشند (تصویر ۶-۱ و ۱۹-۱).

تصویر ۱.۲۰. قوانین کلی برای کوک کردن رزونانس های دوم و پنجم در صفحه رو (ارائه شده از Hutchins به سال ۱۹۸۳).

تصویر ۱.۲۱. قوانین کلی برای کوک کردن رزونانس های دوم و پنجم واقع در صفحه پشت (ارائه شده از Hutchins به سال ۱۹۸۳).

آزمایشات انجام شده بر روی صفحات خام در روش کلادنی، حساسیت ارتعاشی و اندازه گیری نوری نیز نتایج این آزمایشات را تأئید نموده اند. سازنده ویلن با روش ضربه زدن می تواند فرکانس های مرتعش شده مربوط به سه رزونانس را در صفحه کار نشده بدست آورد (تصویر ۶-۱). او می تواند صفحه خام را از یک خط نودال مربوط به رزونانس مورد نظر نگه داشته و در نزدیکی یکی از آنتی نودها ضربه بزند (تصویر ۶-۱). با داشتن اندازه های استاندارد نزدیک به اندازه های عنوان شده در چوب، وزن و سه فرکانس رزونانس، ویژگیهای چوب قابل تعیین می باشند.

اگر اندازه صفحات کار نشده خود را مطابق با صفحات مطرح شده بگیرید می توانید پارامترهای کششی تکنیکی توضیح داده شده را بر روی آنها محاسبه کنید. ما امیدواریم سازندگان ویلن از این روش استفاده کنند تا به واسطه آن بتوانند ویژگیهای مناسب موجود در صفحاتی که استفاده می کنند را تشخیص دهند و قوسها و ضخامت صفحات خود را برگزینند.

رضا ضیائی

رضا ضیائی

متولد ۱۳۵۴
سازنده خانواده ویولن

Maestro liutaio (master violinmaker) Approved by professional master violinmaker in Italy-Cremona Making: violin, viola, cello & bass

دیدگاه ها ۲

بیشتر بحث شده است