گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

فهرست آثار منتخب ویولن

ویولن سازی است با رپرتواری بسیار گسترده. قدمت ساخت، رسیدن به سطح کمال از حیث سازگری، جهانی بودن، گستره صوتی وسیع، قابلیت و توانمندی ذاتی در اجرای موسیقی و نقش بی مانند در همنوازی و… از مولفه هایی هستند که از گذشته تا امروز، باعث گشته اند تا آثار بی شماری توسط آهنگسازان هر دوره برای این ساز تصنیف گردد و ویولن را دارای رپرتواری بی نظیر گرداند. از این رو، آشنایی با تمامی آثار تصنیف گشته برای این ساز کاری است بس دشوار و زمان گیر وهدف از نگارش این مقاله نیز، معرفی کلیه آثار تصنیف گشته برای این ساز نیست.

بلکه هدف، سعی بر معرفی “منتخبی” است از از آثار فاخر این ساز که دارای خصوصیاتی چون زیبایی موسیقی، متحول سازی تکنیک نوازندگی، مقدمه گردیدن بر تصنیف دیگر آثار جاویدان و یا اجرای های افزون تر امروزی نسبت به دیگر آثار ویولن و … می باشد.

“فهرست آثار ویولن” که حاصل دو دهه تلاش پیوسته نگارنده در زمینه گرد آوری و مطالعه آثار این ساز می باشد، از جهات گوناگون می تواند توسط نوازندگان، هنرجویان و علاقه مندان به ویولن مورد بررسی قرار گرفته و مفید باشد.

این فهرست شامل تعداد۸۱ مورد در۴۷ بند در بخش کنسرتو ویولن ها، و تعداد ۱۹ مورد در ۱۸ بند آثار برای ویولن و ارکستر و تعداد ۱۴۰ مورد در ۷۶ بند آثار برای ویولن به همراهی پیانو و و تعداد ۴۹ مورد در ۸ بند آثار ویولن تکنواز و تعداد ۴۲ مورد در ۱۱ بند دیگر آثار بوده و در مجموع شامل معرفی تعداد ۳۳۱ اثرمی باشد.

چند نکته، اول آنکه تقدم و تاخر معرفی این آثار در این نوشته، بر حسب ترتیب حروف الفبای انگلیسی نام آهنگسازان بوده و ترتیب آثار بیانگر توالی دوره های مختلف سبک آهنگسازی و… نمی باشد. دوم، نگارنده با توجه به عواملی چون به کارگیری نام اصلی قطعات توسط نوازندگان (در اکثر موارد) و عدم ترجمه آنها، همچنین یکسان نمودن “روش اطلاق نام” کلیه قطعات این فهرست، مصمم به نوشتن اسامی با نام اصلی به زبان فارسی گشتم و از ترجمه اسامی خودداری نمودم.

سوم، گاه بخش همراهی کننده- ارکستر و یا پیانوی- پاره ای از آثار، توسط نوازندگان با یکدیگر جایگزین می گردند و بنابراین ممکن است در یک اجرا توسط هنرمندان اثری که برای مثال برای ویولن و ارکستر تصنیف گشته، توسط ویولن و پیانو اجرا گردد. چهارم، در هر مورد که برای مشخص کردن بهتر یک اثر، نیاز به معرفی شماره اپوس آن بوده است، این کار انجام گردیده است.

I-Violin Concertos and double Concertos:

۱-Accolay: Violin Concerto No,1

آکولای: کنسرتو ویولن شماره ۱

۲-Bach(J.S): Violin Concertos Nos: 1-2

باخ: کنسرتو ویولن شماره ۱ و ۲

۳-Bach(J.S): Concerto for two Violin and Orchestra

باخ: کنسرتو برای دو ویولن و ارکستر

۴-Bach(J.S): Violin Concerto in g-minor

باخ: کنسرتو ویولن در سل مینور

۵-Bach(J.S): Concerto for Violin and oboe and Orchestra BWV 1060

BWV 1060 باخ: کنسرتو برای ویولن و ابوا و ارکستر

۶-Barber: Violin Concerto

باربر: کنسرتو ویولن

۷-Bartok: Violin Concerto Nos: 1-2

بارتوک: کنسرتو ویولن شماره ۱ و ۲

۸-Beethoven: : Violin Concerto

بتهوون: کنسرتو ویولن

۹-Berg: Violin Concerto

برگ: کنسرتو ویولن

۱۰-Brahms: Violin Concertos

برامس: کنسرتو ویولن

۱۱-Brahms: Concerto for Violin and cello and Orchestra

برامس: کنسرتو برای ویولن و ویولنسل

۱۲-Britten: Violin Concerto Op,15

بریتن: کنسرتو ویولن اپوس ۱۵

۱۳-Bruch: Violin Concertos Nos: 1-3

بروخ: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۳

۱۴-Conus: Violin Concerto

کونوس: کنسرتو ویولن

۱۵-Dvorak: Violin Concerto

دورژاک: کنسرتو ویولن

۱۶-Elgar: Violin Concerto

الگار: کنسرتو ویولن

۱۷-Glass: Violin Concerto

گلس: کنسرتو ویولن

۱۸-Glazounow: Violin Concerto

گلازانف: کنسرتو ویولن

۱۹-Gruenberg: : Violin Concerto

گروئنبرگ: کنسرتو ویولن

۲۰-Haydn: Violin Concerto No,1

هایدن: کنسرتو ویولن شماره ۱

۲۱-Hindemith: Violin Concerto

هیندمیت: کنسرتو ویولن

۲۲-Khachaturian: Violin Concerto

خاچاطوریان: کنسرتو ویولن

۲۳-Kabalevsky: Violin Concerto

کابالوسکی: کنسرتو ویولن

۲۴-Lalo: Violin Concerto(symphonie espagNole) Op,21

لالو: کنسرتو ویولن (سمفونی اسپانیول) اپوس ۲۱

۲۵-Mendelssohn: Violin Concerto Op,64

مندلسون: کنسرتو ویولن اپوس ۶۴

۲۶-Mozart: Violin Concertos Nos: 1-5

موزار: کتسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۵

۲۷-Mozart: sinfonia concertante for Violin and viola and Orchestra

موزار:سمفونیا کنسرتانت( زهی) برای ویولن، ویولا و ارکستر

۲۸-Paganini: Violin Concertos Nos: 1-6

پاگانینی: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۶

۲۹-Penderecki: Violin Concerto No,2

پندرسکی: کنسرتو ویولن شماره ۲

۳۰-Prokofiev: : Violin Concerto Nos: 1-2

پروکفیف: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۱-Rozsa: Violin Concerto Op,24

روسا: کنسرتو ویولن اپوس ۲۴

۳۲-Saint-seans: Violin Concerto Nos: 1,3

سن سان: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۳

۳۳-Schumann: Violin Concerto

شومان: کنسرتو ویولن

۳۴-Shostakovich: vioin Concerto Nos: 1-2

شوستاکویچ: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۵-Sibelius: Violin Concerto

سیبلیوس: کنسرتو ویولن

۳۶-Stravinsky: Violin Concerto

استراوینسکی: کنسرتو ویولن

۳۷-Szymanowski: Violin Concertos Nos: 1-2

زیمانوفسکی: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

۳۸-Tartini: Violin Concerto in D-moll

تارتینی: کنسرتو ویولن

۳۹-Tschaikowsky: Violin Concerto

چایکوفسکی: کنسرتو ویولن

۴۰-Vasks: Violin Concerto

وسک: کنسرتو ویولن

۴۱-Vieuxtemps: Violin Concerto Nos: 1-5

ویوتم: کنسرتو ویولن های شماره ۱ تا ۵

۴۲-Viotti: : Violin Concerto Nos: 22,23

ویوتی: کنسرتو ویولن های شماره ۲۲و۲۳

۴۳-Vivaldi: 12 Violin Concerto Op,8

ویوالدی: ۱۲کنسرتو ویولن اپوس ۸

۴۴-Vivaldi: Violin Concerto Op,3 No,6

ویوالدی: کنسرتو ویولن اپوس ۳ شماره ۶

۴۵-Vivaldi: Concerto for 4 Violin and Orchestra Op,3 No,10

ویوالدی: کنسرتو برای چهار ویولن و ارکستر، اپوس۳ شماره ۱۰

۴۶-Vivaldi: Concerto for two Violins and Orchestra

ویوالدی: کنسرتو برای دو ویولن و ارکستر

۴۷-Wieniawski: Violin Concertos Nos: 1-2

وینیاوسکی: کنسرتو ویولن های شماره ۱و۲

II-Violin and Orchestra:

۱-Beethoven: Romances for Violin and Orchestra Nos:1,2

بتهوون: رومانس های ویلن و ارکستر شماره ۱و۲

۲-Bizet-Sarasate: Carmen fantasy

بیزه-ساراسات: فانتزی کارمن

۳-Bizet-Hubay: Carmen fantasy

بیزه-هوبای: فانتزی کارمن

۴-Bizet-Waxman: Carmen fantasy

بیزه-وکس من: فانتزی کارمن

۵-Bruch:Scottich fantasy

بروخ: اسکاتیش فانتزی

۶-Chausson: Poeme ,Op.25

شاسون: پوئم اپوس ۲۵

۷-Glazunov: Mazurka oberek

گلازانف: مازورکا اوبرک

۸-Joachim: Variations for Violin and Orchestra in E minor

یواخیم: واریاسونهایی برای ویولن و ارکستر در می مینور

۹-Massenet: Meditaion from “Thais” Opera

ماسنه: مدیتیشن از اپرای ثایس

۱۰-Paganini: sonata with variations for Violin and Orchestra in A major(La Primavera) Op. 30

پاگانینی: سونات با واریاسیونها برای ویلن و ارکستر در لا ماژور (لا پریماورا) اپوس ۳۰

۱۱-Paganini: Maestosa sonata sentimentale for Violin & Orchestra, Op. 27

پاگانینی: مائستوسا سوناتا سنتیمانتاله برای ویولن و ارکستر اپوس ۲۷

۱۲-Ravel:Tzigane

راول: زیگان

۱۳-Sarasate: Zigeunerweisen,Op.20

سارازات: زیگوینروایسن اپوس ۲۰

۱۴-Saint seans: Introduction and Rondo Capriccioso,Op.28

سن سان: اینتروداکشن و روندو کاپریچیوسو اپوس ۲۸

۱۵-Saint seans: Havanaise,Op.83

سن سان: هاوانیز اپوس ۸۳

۱۶-Sinding: Suite op,10

سیندینگ: سوئیت اپوس ۱۰

۱۷-Tchaikovsky: Serenade melancolique Op,26

چایکوفسکی: سرناد ملانکولیک اپوس ۲۶

۱۸-Wieniawski:Legende op,17

وینیاوسکی: لجند اپوس ۱۷

III-Violin and Piano works:

۱-Albeniz: Suite espanola No,3

آلبینز: سوئیت اسپانیولا شماره ۳

۲-Bach(j.s): Six Sonatas for Violin and Clavier in B minor,A major,E major,C minor,F minor,

G major

باخ: شش سونات برای ویولن و پیانو در سی مینور، لا ماژور، سی ماژور، دو ماژور، فا مینور و سل مینور

۳-Bach(j.s): Sonate BWV 1023

باخ: سونات BWV 1023

۴-Bach: English suite No,3

باخ: سوئیت انگلیسی شماره ۳

۵-Bazzini: The ronde of goblins

بازینی: دراند آف گابلینز

۶-Bartok: Sonata for Violin and Piano Nos:1-2

بارتوک: سونات برای ویولن و پیانو شماره ۱ و۲

۷-Beethoven: Ten Sonatas for Violin and Piano

بتهوون: ۱۰ سونات برای ویولن و پیانو

۸-Brahms: Sonatas for Violin and Piano Op;78,100,108,120/1,120/2

برامس: سونات برای ویولن و پیانو اپوس های ۷۸، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۲۰/۱، ۱۲۰/۲

۹-Brahms-Joachim: Hungarian Dances Nos: 1-21

برامس-یواخیم: رقصهای مجار شماره ۱ تا ۲۱

۱۰-Debussy: Lenfant prodigue prelude

دبوسی: لفانت پرودیگ پرلود

۱۱-Dinicu-Heifetz: Hora Staccato

دینیکو-هایفتز: هورا استکاتو

۱۲-Debussy: The girl with the flaxen hair

دبوسی: د گرل وید فلاکسن هیر

۱۳-Dohnanyi: Ruralia hungarica Op,32 No,6

دونانی: رورالیا هانگاریکا اپوس ۳۲ شماره ۶

۱۴-Dvorak: Humoresqe Op,101

دورژاک: همورسک اپوس ۱۰۱

۱۵-Elgar: La Capricieuse Op,17

الگار: لا کاپریچیوزو اپوس ۱۷

۱۶-Franck: Sonata in A major

فرانک: سونات در لا ماژور

۱۷-Gershvin: It aint nesessarily so

گرشیون: ایت اینت نسسرلی سو

۱۸-Gluck- Kreisler: Melody

گلوک-کرایسلر: ملودی

۱۹-Glazunov: Meditation in D

گلازانف: مدیتیشن در “ر”

۲۰-Grieg: Three Sonatas for Violin and Piano Op;8-13-45

گریگ: سه سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۸-۱۳-۴۵

۲۱-Khachaturyan-Heifetz: Sabre Dance

خاچاطوریان-هایفتز: سبر دنس

۲۲-Korsakoff-Heifetz: The Bumble Bee

کورساکوف-هایفتز: بامبل بیی

۲۳-Kodali: Three hunagrian dances

کودای: سه رقص مجار

۲۴-Kreisler: Tombourin chinois Op,3

کرایسلر: تامبورین چینویز اپوس ۳

۲۵-Kreisler: Liebesfreud

کرایسلر: لیبسفرود

۲۶-Kreisler: Liebesleid

کرایسلر: لیبسلید

۲۷-Kreisler: Caprice viennois

کرایسلر: کاپریس وینویس

۲۸-Kreisler: Schon rosmarin

کرایسلر: شون روسمارین

۲۹-Kreisler: La chasse in the Style of Cartier

کرایسلر: لا چیس این د استایل آف کارتیر

۳۰-Leclair: Sonata for Violin and Clavier Op,9 No,3

لکلیر: سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۹ شماره ۳

۳۱-Manuel du Falla-Kreisler: Dance espagole

مانوئل دو فالا-کرایسلر: دانس اسپانیول

۳۲-Mendelssohn: On wings of songs

مندلسون: آن وینگ آف سانگ

۳۳-Monti: Czardas

مونتی: چارداش

۳۴-Mozart: Sonatas for Violin and Piano kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526

موتسارت: سونات های برای ویولن و پیانو kv;301-306,376-380,403-404,454,481,526

۳۵-Moszkowski: Guitarre Op,45 No,2

موسورسکی: گیتاره اپوس ۴۵ شماره ۲

۳۶-Paganini: I Papliti Op,13

پاگانینی: آی پاپلیتی اپوس ۱۳

۳۷-Paganini:Mose fantasia

پاگانینی: موس فانتاسیا

۳۸-Paganini: Le Streghe Op,8

پاگانینی: ل استرق اپوس ۸

۳۹-Paganini: Moto perpetue Op,11

پاگانینی: موتو پرپتو اپوس ۱۱

۴۰-Paganini-Auer: caprice No,24

پاگانینی-آوئر: کاپریس ۲۴

۴۱-Prokofiev: Two Sonatas for Violin and Piano Op;80,94A

پروکفیف: دو سونات برای ویولن پیانو Op, A80، ۹۴

۴۲-Prokofiev: March from the love of three oranges

پروکفیف: مارش فرام د لاو آف ثری اورنجس

۴۳-Poulenc: Mouvements perpetuels No,1

پولنک: موومنت پرپتولس شماره ۱

۴۴-Rachmaninoff: Marguerites

راخمانینف: مارگریتس

۴۵-Rachmaninov: Vocalise Op,34 No,14

راخمانینف: وکالیز اپوس ۳۴ شماره ۱۴

۴۶-Ravel: Sonata for Violin and Piano in G major

راول: سوناتا برای ویولن و پیانو در سل ماژور

۴۷-Sarasate: Caprice Basque Op,24

سارازات: کاپریس باسک اپوس ۲۴

۴۸-Sarasate: Danzas espanolas Op,21 Nos: 1,2 Op,22 Nos: 1 ,2 Op,23 Nos: 1 ,2

(habanera,zapateado,…)

سارازات: دانزاس اسپانول اپوس ۲۱ شماره ۱ و ۲ اپوس ۲۲ شماره ۱ و ۲ اپوس ۲۳ شماره ۱ و ۲ (هابانرا، زاپاتدو و ..)

۴۹-Sarasate:Introduction and tarantella Op,43

سارازات: اینتروداکشن و تارانتلا اپوس ۴۳

۵۰-Sarasate: Introduction and caprice jota

سارازات: اینتروداکشن و کاپریس جوتا

۵۱-Schubert-Wilhelmj: Ave Maria

شوبرت-ویلهلم: آوه ماریا

۵۲-Schubert: The bee Op,13 No,9

شوبرت: بیی اپوس ۱۳ شماره ۹

۵۳-Schubert: Fantasia for Violin and Piano D.934

شوبرت: فانتاسیا برای ویولن و پیانو D.934

۵۴-Scott(Cyril): Tallahassee suite No,1

اسکات: تالاهاسی سوئیت شماره ۱

۵۵-Smetana: domovini

اسمتانا: دومووینی

۵۶-Sibelius: Nocturne for Violin and Piano

سیبلیوس: نوکتورن برای ویولن و پیانو

۵۷-Sibelius: Nouvellette

سیبلیوس: نوولت

۵۸-Strauss(Richard):An eisamer quelle Op,9 No,2

اشتراوس(ریچارد):ایسامر کوله اپوس ۹ شماره ۲

۵۹-Strauss(Richard): Sonata for Violin and Piano Op,18

اشتراوس(ریچارد):سونات برای ویولن و پیانو اپوس ۱۸

۶۰-Suk: Song of love

ساک: سانگ آف لاو

۶۱-Tartini: Devil`s trill

تارتینی: تریل شیطان

۶۲-Tartini-: Devil`s trill – Kreisler cadenza

تارتینی: تریل شیطان(کادانس از کرایسلر)

۶۳-Tartini-Kreisler: Varition on a theme of corelli

تارتینی-کرایسلر: واریاسیون بر روی تم کرلی

۶۴-Vieuxtemps: Rondino Op,32 No,2

ویوتم: روندینو اپوس ۳۲ شماره۲

۶۵-Vivaldi: Sonata in A major Op,2 No,2

ویوالدی: سونات لا ماژوراپوس ۲ شماره ۲

۶۶-Vitali: Ciacona in G minor

ویتالی: شاکن در سل مینور

۶۷-Vitali-Charlier: Ciacona in G minor

ویتالی-شارلیه: شاکن در سل مینور

۶۸-Wieniawski: Polonaise brillante Op,21

وینیاوسکی: پولونزبریلانت اپوس ۲۱

۶۹-Wieniawski: Scherzo-tarentelle Op,16

وینیاوسکی: تارنتله اپوس ۱۶

۷۰-Wieniawski: Polonaise de concert Op,4

وینیاوسکی: پولونز کنسرت اپوس ۴

۷۱-Wieniawski: Kujawiak mazurka Op,3

وینیاوسکی: کوجاویک مازورکا اپوس ۳

۷۲-Wieniawski: souvenir of Moscow

وینیاوسکی: سوونیر آف مسکو

۷۳-Wieniawski: Obertass mazurka Op,19 No,1

وینیاوسکی: ابرتاس مازورکا اپوس ۱۹ شماره ۱

۷۴-Wieniawski:Dudziarz mazurka Op,19 No,2

وینیاوسکی: دودزیارز مازورکا اپوس ۱۹ شماره ۲

۷۵-Wieniawski: Alla saltarella( Etude 5) Op,10

وینیاوسکی: آلا سالتارلا اتود ۵ اپوس ۱۰

۷۶-Ysaye: Poem Elegaque

ایزایی: پوئم الگاک

IV-Violin solo works:

۱-Bach(j.s): Three Sonatas for Violin solo BWV 1001, 1003,1005

باخ: سه سونات برای ویولون تکنواز

۲-Bach(j.s): Three partitas for Violin solo BWV 1002,1004,1006

باخ: سه پارتیتا برای ویولون تکنواز

۳-Bartok: Sonata for Violin solo

بارتوک: سونات برای ویولون تکنواز

۴-Milstein: Paganiniana

میلستاین: پاگانینی آنا

۵-Paganini:”nel cor piu non mi sento” for Violin solo

پاگانینی: نل کورپیو نان میسنتو برای ویولون تکنواز

۶-Paganini: 24 caprices for Violin solo Op,1

پاگانینی: ۲۴ کاپریس برای ویولون تکنواز

۷-Wieniawski:l`Ecole Moderne for Violin solo Op,10

وینیاوسکی: اکل مدرن برای ویولون تکنواز اپوس ۱۰

۸-Ysaye: Sonatas for Violin solo No: 1-6

ایزایی: شش سونات برای ویولون تکنواز

V-Other Violin works:

۱-Bach(j.s): : triple Concerto for Violin and flute and Clavier and Orchestra

باخ: تریپل کنسرتو برای ویلن، هارپسیکورد و فلوت و ارکستر

۲-Bartok: 19 Duo for two Violin

بارتوک: ۱۹ دوئت برای دو ویلن

۳-Beethoven: triple Concerto for Violin and cello and Piano and Orchestra

بتهوون: تریپل کنسرتو برای ویلن، ویلنسل و پیانو و ارکستر

۴-Giuliani: Sonata for Violin and Guitar

جولیانی: سونات برای ویلن و گیتار

۵-Handel-Halvorsen: Passacaglia for Violin and Viola

هندل-هالورسن:پاساکالیا برای ویلن و ویولا

۶-Kodali: Duo for Violin and Cello Op,7

کودالی: دوئت برای ویلن و ویلنسل اپوس ۷

۷-Paganini: Centon di sonate for Violin and Guitar No,1-4

پاگانینی: سنتون دی سونات برای ویلن و گیتار شماره ۱ تا ۴

۸-Paganini: Sonata concertat for Violin and Guitar

پاگانینی: سونات کنسرتات برای ویلن و گیتار

۹-Paganini: Six Sonata for Violin and Guitar Op,3

پاگانینی: شش سونات برای ویلن و گیتار اپوس ۳

۱۰-Ravel: Sonata for Violin and Cello

راول: سونات برای ویلن و ویلنسل

۱۱-Wieniawski: Etudes-Caprices for two Violin (six etudes) Op,18

وینیاوسکی: اتود کاپریس برای دو ویلن اپوس ۱۸

علی نوربخش

علی نوربخش

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

دیدگاه ها ۱۷

 • زنده باد علی! چقدر این کار لازم بود. اصلا نمی‌گویم این فهرست کامل و عالی است، ولی این ابتکار و این شروع بی‌شک عالی است. خود علی می‌تواند این فهرست را پایه بگیرد و هر روز هم بهترش کند و هم جدید. آفرین!

 • بعضی از برگردان هایتان به فارسی خیلی مضحک بود! مثل این:” La chasse in the Style of Cartier
  کرایسلر: لا چیس این د استایل آف کارتیر”
  تا حالا انجوریشو ندیده بودیم.انگلیسیشو که همه بلدن بخونند؛مهم ترجمشه.
  ضمنا لیست منتخبتون!!هم کم اشکال نداشت خصوصا که حاصل دو دهه تلاش پیوسته هم هست!!!:مثلا از کی تا حالا چارداش مونتی یا ترانه ی عشق از suk جزو آثار منتخبن هستن ولی مدیتیشن چایکفسکی یا کنسرتوی براندنبورگ ۵ باخ و کنسرتوگروسوهای هندل و کورلی یا حتی فانتازی های تلمان برای ویلن تنها یا نکتورن شوپن جزو این لیست قرار نمی گیرند!!!
  پیشنهاد می کنم به جای دو دهه وقت گذاشتن روی تهیه لیست آثار مورد علاقتون؛نیم دهه وقت بذارید روی ترجمه ی چند کتاب ویلن .فکر می کنم این همان چیزی است که هنرجویان به آن نیز دارند.

 • ba arze salam va tashakor az tahye in fehreste kamel ama fekr mikonam jaye asare zibee mesle”preludium and allegro”va”recitativo and scherzo-caprice” do asare bi nazire kreisler dar in list khali bashe

 • سلام
  اول از هر چیزی تشکر کردن برای این زحمت مهم واجب می‌نماید. دست شما درد نکنه دوست عزیز.

  ضمنا ای کاش میشد این آثار رو هم یک‌جا گرداودری کرد و به شکلی(مثلا اینترنتی) در اختیار علاقمندان قرار می‌گرفت.فکر میکنم تهیه این لیست با این تخصص برای هر کسی مقدور نیست.

  تا گاهی دیگر…..

 • فاریای عزیز، از نظر لطف شما بسیار سپاسگزارم.من مدتها بود که تصمیم به انجام این کار داشتم، اما حجم و زحمت زیاد تهیه این فهرست باعث می شد تا انجام کار به تاخیر بیفتد. در ضمن آثار دیگری هم بودند که امکان معرفی آنها وجود داشت و در آرشیو من موجود بودند، اما از آنجا که هدف معرفی “منتخبی” از آثاری بود که دارای خصوصیات مورد اشاره باشد، از گنجاندن نام آنها در این فهرست خودداری نمودم. به هر حال امیدوارم حاصل این تلاش که گوشه ای از آنرا در مقاله “اهمیت شنیدن” تشریح کرده ام، برای دوستان مفید واقع شود.متشکرم

 • بسیار متشکرم که به موسیقی ارزش می بخشید اما اسم شاهکارهای ایرانیان قید نکرده ایدلطفا از ارزشهای ایرانیان هم بنویسید

 • جناب عرفان، مضحک رفتار جنابعالی و ادبیات شماست.علت اینکه اسامی قطعات به این شکل به فارسی برگردانده شده اند در متن نوشته آمده است و این صرفا نظر شخصی شماست که ” مهم ترجمه اسامی است.” در ضمن اینکه چه آثاری منتخب هستند و چه آثاری برای این نوشته انتخاب نگشته اند باز می گردد به نظر بنده که نویسنده این مقاله هستم و نه نظر جنابعالی.( دلایل انتخاب این قطعات را نیز در متن مقاله آورده ام که متاسفانه ظاهرا شما توجه لازم را ندارید.) لطف بفرمایید پیشنهاداتون در مورد ترجمه کتب رو هم به مترجمان زبان بدهید و نه نویسندگان.

 • از پرسنل سایت و مخصوصا استاد عزیزم اقای نوربخش برای زحمات بی دریغشون چه در سایت و چه در کلاسهاشون و چه در دانشکده برای پیشرفت دانشجویان و علاقمندان به موسیقی مخصوصا ویولن از صمیم قلب سپاس گذارم

 • با عرض سلام خدمت شما
  من ویولن خیلی دوس دارم
  اطلاعات بیشتری در موردش میخوام امیدوارم شما بتونین کمکم کنید
  راستی سایتتون حرف نداره

 • در رابطه با آموزش ویلن . کارتان بسیار عالی بود پاینده باشید و استوار و نوای زندگیتان خوش. آوات

بیشتر بحث شده است